Reise til og fra arbeid

Design uten navn 32

De fleste arbeidstakere er klar over at dersom man skader seg på arbeid, så kan man ha krav på erstatning for yrkesskade. Men hva om man skader seg på reiseveien til/fra arbeidet? Har man da krav på erstatning?


I denne artikkelen får du en oversikt over vurderingsmomentene ved en skade på reisevei.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
11/01/2022

Hva skjer dersom jeg blir skadet på reise til eller fra arbeid?

Skader som skjer på vei til og fra arbeid anses som hovedregel ikke som yrkesskader. Reise til og fra arbeid anses i utgangspunktet som et utslag av risikoen ved reiseveien og ikke ved arbeidet. Dette faller derfor utenfor yrkesskadedekningen.

Dette gjelder også dersom du har ambulerende arbeidssted.

Enkelte forsikringsselskap har imidlertid "utvidet dekning" slik at yrkesskadeforsikringen også dekker skader som skjer på direkte reise til/fra arbeid. Skjer skaden på direkte vei til/fra arbeid vil man da være yrkesskadedekket.

Dersom man eksempelvis gjør en avstikker for å gjøre et ærend på veien, så vil man ikke være yrkesskadedekket dersom skaden skjer under denne "avstikkeren".

Folketrygdloven oppstiller unntak fra dette dersom:

 • Reisen skjer i arbeidsgivers regi.
 • Dersom du er i arbeid under reisen.

Dersom du reiser mellom to arbeidssteder, eksempelvis fra hjemmekontor til arbeidsplassen, vil du i utgangspunktet være yrkesskadedekket. Arbeidet anses da å være påbegynt hjemme.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å kartlegge om du har krav på erstatning for ulykker som har funnet sted på reise til/fra arbeid.

Yrkesskadebegrepet – Spesielt om ulykker

Yrkesskadebegrepet dekker både arbeidsulykker, yrkessykdommer og "annen skade og ulykke.

Skader som skjer på reisevei er stort sett ulykker og arbeidsulykker vil derfor være utgangspunktet for denne artikkelen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer om vilkårene for yrkesskadebegrepet er oppfylt i din sak, og fører saken mot forsikringsselskapet.

For at noe skal være en arbeidsulykke må hendelsen for det første være en ulykke. I folketrygdloven § 13-3 annet og tredje ledd oppstilles det to vilkår for at noe skal være en ulykke:

 1. Hendelsen må ha skjedd plutselig eller uventet.
 2. Det må være en “ytre hending”. En ytre hending er når noe utenfor kroppen forårsaker ulykken.

Bedriftsvilkårene – I arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet

Ulykkeshendelsen må i tillegg oppfylle tre ytterligere vilkår - Bedriftsvilkårene. Ulykken må ha oppstått

 • I arbeid
 • I arbeidstiden
 • På arbeidsstedet
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer om bedriftsvilkårene er oppfylt i din sak, og fører saken mot forsikringsselskapet.

Alle disse vilkårene må være oppfylt for at en ulykke skal være en arbeidsulykke.

Ved vurderingen av om bedriftsvilkårene er oppfylt må hvert vilkår i utgangspunktet vurderes hver for seg. Dette kan i mange tilfeller være vanskelig og spesielt når både arbeidstid og arbeidssted kan variere. I slike tilfeller blir det foretatt en helhetsvurdering av vilkårene med spesiell vekt på om skadelidte var "i arbeid" da ulykken skjedde.

Når er jeg "i arbeid"?

Under utførelse av arbeidsoppgaver er du "i arbeid". Dette omfatter også gjøremål med tilknytning til arbeidet som lunsj i arbeidsplassens kantine, toalettbesøk og ferdsel på arbeidsplassen.

Vurderingen av om du er "i arbeid" skal gjøres individuelt og basere seg på hva du faktisk gjorde da skaden oppstod og om denne aktiviteten hadde tilstrekkelig tilknytning til ditt ordinære arbeid.

Når er jeg "i arbeidstiden"?

Vilkåret om at skaden må skje i arbeidstiden innebærer perioden mellom arbeidstidens begynnelse og arbeidstidens slutt. I praksis ser man ikke så strengt på dette vilkåret som på de øvrige kravene til arbeidssituasjonen.

Når er jeg "på arbeidsstedet"?

Arbeidsstedet omfatter normalt sett arbeidsplassen med tilhørende områder som ikke er tilgjengelige for allmennheten.

Dersom en har et arbeid med ambulerende arbeidssted, vil arbeidsstedet til enhver tid være der arbeidet utføres. Dette vil for eksempel være aktuelt for sjåfører.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater gjør en grundig gjennomgang av fremstillingen av hendelsesforløpet for skaden, og vurderer om det er behov for å innhente ytterligere opplysninger for å sjekke ut om vilkårene for yrkesskade er oppfylt.

Hva må jeg passe på ved skade på reisevei?

Dersom du blir skadet på reise til eller fra arbeid må du sjekke om yrkesskadeforsikringen din dekker skader på reisevei. Vanligvis omfatter ikke yrkesskadedekningen skader på reisevei, men noen har dette innbakt i forsikringen.

ⓘ 
Hva må jeg passe på ved skade på reisevei?

Våre advokater innhenter de konkrete forsikringsvilkårene og sjekker ut om du er dekket for yrkesskade mens du er på reise til/fra arbeidet.

Dersom du har havnet i en trafikkulykke i forbindelse med arbeidet ditt må du sørge for at skaden blir meldt til både yrkesskadeforsikringsselskapet og det aktuelle forsikringsselskapet til skadevoldende kjøretøy.

Dersom skaden ikke er dekket under hverken yrkesskadeforsikringen eller bilansvarsforsikringen kan den være dekket under reiseforsikring eller ulykkesforsikring. Her kan du få dekket utgifter og også erstatning basert på omfanget av varig medisinsk invaliditet (hvor omfattende skaden er rent medisinsk).

Rettspraksis

I rettspraksis finnes det flere eksempler på at vilkåret "arbeidsstedet" er vurdert.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kjenner rettspraksis og finner frem til aktuelle dommer som kan støtte din sak.

Rt. 2000 s. 220 omhandlet en inspektør i et el-verk som kjørte hjemmefra og direkte til kunden på morgenen. På vei til kunden ble han utsatt for en trafikkulykke og omkom. Vedkommende kjørte egen bil, men fikk kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiver.

Høyesterett la vekt på trygderettspraksis, og sa i den forbindelse at:

"Trygdemyndighetenes forvaltningspraksis over lang tid viser etter min mening at lovens uttrykk «på arbeidsstedet» har vært forstått slik at reise mellom hjem og arbeidssted faller utenfor yrkesskadedekningen selv når reisen finner sted i arbeidstiden, bruk av bil er nødvendig for å komme til forskjellige arbeidssteder og arbeidsgiver betaler en godtgjøring når arbeidstakeren bruker egen bil".

Skadefølgen ble ikke godkjent som yrkesskade.

Rt. 2000 s. 1028 er en nesten lik sak som overnevnte hvor en elektromontør omkom i en trafikkulykke på vei til arbeid. Montøren ble oppringt av arbeidsgiver kvelden før, og bedt om å kjøre direkte til kunden på morgenen.

Spørsmålet var om dødsfallet kunne godkjennes som en yrkesskade.

Høyesterett poengterte at avdøde ikke foretok seg noe hjemme som skulle tilsi at arbeidet var påbegynt da trafikkulykken skjedde, og at arbeidet først ville ha blitt påbegynt ved ankomsten til kunden. Retten viste også til sak Rt. 2000 s. 220, og trakk de samme konklusjonene som der ble gjort. Skadefølgen ble således ikke godkjent som yrkesskade.

Hver sak har imidlertid ulikt faktum, og det må derfor foretas en konkret vurdering av om skade påført på vei til og fra arbeid omfattes av yrkesskadedekningen.

I TRR-2013-1092 omhandlet en mann som hadde vært på et jobbmøte. Etter endt møte, mens han hadde en arbeidsrelatert samtale på mobiltelefonen, gled han på is og falt. Dette skjedde ca. kl. 13.45. Han skulle ta båten hjem kl. 16. Han hadde forklart at hans arbeid besto i å være tilgjengelig også på reise.

Retten la til grunn:

"at Ap var lønnet på det tidspunktet uhellet skjedde. At han hadde en arbeidssamtale da han falt, illustrerer etter rettens oppfatning at han fortsatt var i arbeid.

Han var ennå ikke nådd det transportmiddel han skulle benytte hjemover. Etter rettens oppfatning befant han seg ennå ikke i en situasjon der han tids- og stedsmessig var gått over i den private sfære som vanlige reiser til og fra arbeid tilhører."

Det ble i denne saken således lagt vekt på at personen ikke var gått over "i den private sfære", som reise til og fra arbeid anses å være.

TRR 1998 s. 659 omhandlet en sak hvor en politifullmektig var på vei fra hjemmet til et rettsmøte og ble utsatt for en trafikkulykke.

Avstanden fra hjemmet og til rettslokalet var 200 km hver vei.

Retten uttalte i den sammenheng at:

"Når reisetiden utgjør en stor del av den betalte arbeidsdag, vil det oppstå en stor innskrenkning av et tidsmessig normalt dekningsområde om kjøringen faller utenfor yrkesskadedekningen.

Slik retten ser det er det en vesentlig forskjell på slike reiser og på reiser som er ment foretatt i arbeidstidens ytterkant. Retten finner det dessuten mindre naturlig å la arbeidstakeren dra med seg diskvalifiserende forhold av rettsteknisk art, langt inn i arbeidsdagens kjerne.

Etter en helhetsvurdering der det er lagt hovedvekt på dekning av lønn, kjøregodtgjørelse og reisens lengde er retten kommet til at transporten har skjedd i arbeidsgivers regi."

Skaden ble godkjent som yrkesskade.

Der hvor reiseveien er en stor del av arbeidsdagen, vil det således være lettere å få vurdert skaden som en yrkesskade.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Nils2

"Flott arbeid fra advokatens side. Absolutt takknemlig og ønsker dem alle lykke til. Hyggelig og imøtekommende advokat med navn Natalie Naini anbefales på det sterkeste. Bra jobbet"

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater