Trafikkulykke som yrkesskade

Design uten navn 2022 04 06 T144749 640

En personskade etter trafikkulykke kan også være en yrkesskade. Dette er typisk hvis du er på jobb når du blir påkjørt eller innblandet i en trafikkulykke.


Spørsmål som kan oppstå i en slik situasjon er hvilken erstatningsordning man skal velge – erstatning etter yrkesskade eller trafikkulykke. I denne artikkelen får du en oversikt over ulikhetene mellom de to ordningene og veiledning om hva du må tenke på.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
02/07/2021

Når er en trafikkulykke en yrkesskade?

Når man skal avklare om en skade er en yrkesskade eller en trafikkskade må man vurdere skaden opp mot vilkårene for begge skadetypene.

Dersom skaden oppfyller vilkårene for både trafikkskader og yrkesskader kan du velge den erstatningsordningen som gir deg høyest erstatning.

Hva er en yrkesskade?

Yrkesskadebegrepet dekker både arbeidsulykker og yrkessykdommer.

Dersom du blir utsatt for en plutselig og uforutsett hendelse i arbeid, på arbeidsplassen, i arbeidstiden er det en arbeidsulykke.

En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommer som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Hva er en trafikkskade?

I Norge er alle motorkjøretøyer pålagt å være ansvarsforsikret. Dette fremgår av bilansvarsloven.

Bilansvarsloven angir at skadelidte har krav på erstatning for den skade "motorvognen gjer". Skadelidte har krav på erstatning selv om ingen direkte har skyld i ulykken.

Ved ulykker som kollisjoner, påkjørsler og lignende er det vanligvis ikke et problem å fastslå at skaden er forårsaket på grunn av motorvognen. Problemene oppstår der motorvognen har hatt en passiv rolle i hendelsesforløpet, eksempelvis ved lasting, avstigning eller der kjøretøyet har vært parkert.

Trafikkulykke på reise til eller fra arbeid?

Du er i utgangspunktet ikke yrkesskadedekket på reise til/fra arbeid. Dersom du blir utsatt for en trafikkskade på reiseveien behandles skaden bare som en trafikkskade.

Noen arbeidsplasser har imidlertid en yrkesskadeforsikring som også omfatter reise til/fra arbeidsplassen.

OBS!

Dersom du bruker et kjøretøy i arbeidssammenheng og blir skadet i trafikken mens du er i arbeid, må du passe på å melde skaden både til trafikkforsikringsselskapet og til yrkesskadeforsikringsselskapet. Dette er fordi du har krav på den av de to erstatningstypene som gir best erstatning for deg, og du er da avhengig av at begge forsikringsselskapene vet om skaden. Ellers risikerer du å gå glipp av erstatning du kunne hatt krav på.

Bør jeg velge yrkesskade eller trafikkulykke som grunnlag for erstatning?

Hvilken erstatningsordning man bør velge avhenger av vilkårene i de ulike forsikringene.

Ved å foreta en erstatningsberegning for begge de ulike ordningene kan man sammenligne dem og se hvilken ordning som gir det beste utfallet.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag

Sitat Christina

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

  • Om personskaden din er en trafikkskade eller yrkesskade, eller begge
  • Hva du bør gjøre når trafikkskaden også er en yrkesskade
  • Skal du kreve trafikkskadeerstatning eller yrkesskadeerstatning?
  • Om det er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden
  • Hvilken erstatning du har krav på

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Du får gratis førstekonsultasjon
  • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
  • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
  • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende

"Fikk veldig god hjelp, råd og oppfølging fra Karin Pauline Gjerlaug i min sak ‘’erstatningsoppgjør etter trafikkulykke’’. Anbefaler henne på det sterkeste."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.