Billighetserstatning ved internasjonale operasjoner

En mann leser og noterer i en bok. Foto

Har du blitt påført psykiske plager etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner? Da kan du blant annet ha krav på billighetserstatning. Men hva er egentlig billighetserstatning, og hva må til for å få det? Hvor mye kan du få i erstatning? Scroll ned for å få svar på spørsmålene dine.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/03/2023

Hva er billighetserstatning?

[Definisjon]
Billighetserstatning er en juridisk betegnelse på en økonomisk godtgjørelse. En annen betegnelse er erstatning for «tort og svie».

Erstatningen er en forenklet erstatningsordning for deg som har fått en varig psykisk lidelse etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

I 2014 kom det en egen forskrift i forsvarsloven som ga rett til erstatning for veteraner. I desember 2009 vedtok Stortinget en forskrift om kompensasjonsordning.

Målet med spesialordningene for veteranene er at de som har blitt påført en psykisk lidelse skal få en erstatningsutbetaling som står til skadens omfang.

Hva må til for å få billighetserstatning?

Billighetserstatning tilkjennes etter en særskilt forskrift.

Det er Statens pensjonskasse som vurderer kravene.

Det innhentes normalt dokumentasjon fra Forsvaret, leger og behandlere, i forbindelse med vurdering av billighetserstatningen.

Det stilles krav om at du har deltatt i internasjonal operasjon, og at du som følge av dette har blitt påført en varig psykisk lidelse. Det er også et krav om at den psykiske belastningsskaden har medført en varig medisinsk invaliditet på minst 15%.

Den varige medisinske invaliditeten vurderes ut i fra en invaliditetstabell, og fastsettes av en med medisinsk kompetanse.

Psykisk belastningsskade

OBS!
Det er viktig å være klar over at det ikke er nødvendig med en PTSD diagnose for å få erstatning.

Det er tilstrekkelig at det foreligger en psykisk belastningsskade. Det er nødvendig å sannsynliggjøre at de psykiske plagene skyldes utenlandstjenesten.

Dersom du har en psykisk skade som ikke kan relateres til den internasjonale operasjonen vil du ikke ha krav på billighetserstatning.

Ofte kan det være vanskelig å vurdere om det er utenlandstjenesten som har forårsaket de psykiske plagene, eller om det er øvrige forhold som er årsaken til plagene.

Uttalelse fra lege, psykiater eller psykolog

Det stilles ikke strenge krav til dokumentasjon, men det skal foreligge en uttalelse fra lege, psykiater eller psykolog som tar stilling til om du er påført en psykisk belastningsskade etter utenlandstjenesten som utgjør minimum 15 % méngrad.

Ikke krav til arbeidsuførhet

Det er ikke et krav om at de psykiske plagene har medført arbeidsuførhet for å kunne motta billighetserstatning. Det innebærer at du kan være fullt arbeidsfør, og likevel motta erstatning dersom vilkårene er oppfylt.

Hvor mye kan du få i billighetserstatning?

Dersom du har blitt påført en psykisk belastningsskade med en varig medisinsk invaliditet på 54% eller mer, har du krav på erstatning med seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Fra 1.mai 2021 utgjør grunnbeløpet kroner 106.399,-. Beløpet justeres årlig.

Blir den varige medisinske invaliditeten vurdert lavere enn 54% vil erstatningen reduseres tilsvarende. Erstatning utbetales som en engangserstatning, og blir ikke inntektsbeskattet.

Det er viktig å være klar over at du også kan ha krav på yrkesskadeerstatning, også hos NAV.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi i Codex advokat er spesialiserte på erstatningsrett ved personskader og har lang erfaring på området.

ⓘ 
Slik hjelper advokaten deg

Våre spesialister innen erstatningsrett ser nærmere på din sak og hjelper deg med å søke om erstatning, samt å oppnå riktig erstatning.

Vi hjelper deg blant annet deg med:

 • Å melde krav om billighetserstatning til Statens pensjonskasse
 • Skaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre de psykiske plagene
 • Valg av sakkyndig som skal vurdere omfanget av skaden
 • Vurdere kravet til årsakssammenheng i de ulike fasene av saken
 • Erstatningsberegninger og utforming av erstatningskrav
 • Forhandlinger med forsikringsselskapet om erstatningens størrelse
 • Å oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Klage til klagenemnda

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils

"Etter en bilulykke der jeg fikk skade i nakke og rygg, fikk jeg god hjelp av Natalie Naini, som er en dyktig Advokat hos Codex Advokat Oslo AS.

Natalie Naini har hjulpet meg gjennom hele prosessen, gitt råd, støttet og oppmuntret meg når det har vært tungt og jeg har hatt lyst til å gi opp.

Etter god hjelp fra henne, kom vi i mål med et resultat jeg er veldig fornøyd med.
Jeg anbefaler denne dyktige advokaten på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater