Forsvarsloven: Vernepliktiges krav på yrkesskadeerstatning

En mann holder seg til skulderen

Fra 1. juli 2022 har vernepliktige i førstegangstjenesten krav på erstatning «for skade de blir påført under tjenesten dersom skaden har sammenheng med tjenesten», selv om skaden ikke omfattes av yrkesskadeforsikringsloven. Hva er de viktigste sidene ved endringene i forsvarsloven?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/11/2022

Endringer i forsvarsloven

Tidligere har vernepliktige i førstegangstjenesten måtte bevise at vilkårene for yrkesskade er oppfylt for å ha krav på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Dette innebærer som hovedregel et krav om en plutselig og uventet ulykkeshendelse, som dermed utelukker typiske belastningsskader som mange påføres i førstegangstjenesten.

I tillegg har det vært et vilkår at skaden anses forårsaket «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden».

Forsvarsdepartementet har lenge jobbet med en endring som bedre ivaretar interessene til vernepliktige og Forsvaret. Endringen fremgår nå av forsvarsloven § 33 a.

Et styrket erstatningsvern for vernepliktige

Med den nye regelen i Forsvarsloven § 33 a. har vernepliktige i førstegangstjenesten fått et kraftig styrket erstatningsvern.

Tidligere var det i utgangspunktet krav om at skaden skyldtes en plutselig og uventet ulykkeshendelse for å gi krav på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

Nå kan vernepliktige i tjeneste ha krav på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven for belastningsskader så lenge skaden har sammenheng med tjenesten.

I tillegg har dekningsområdet blitt betydelig utvidet. Skader som oppstår innenfor leirområde dekkes uavhengig av om aktiviteten var i egen regi eller organisert av Forsvaret. Skader som oppstår utenfor leirområde dekkes når aktiviteten arrangeres eller betales av Forsvaret.

Krav på erstatning for skade påført under egentrening

Den nye regelen i forsvarsloven § 33 a. gir vernepliktige krav på erstatning for skade påført under egentrening, så lenge treningen skjer innenfor leirområde. Dette følger av andre avsnitt bokstav a. som fastslår at:

«En skade anses som påført under tjenesten når den har oppstått under aktiviteter innenfor forlegning, leirområde og tilsvarende»

Det opprinnelige forslaget fra Forsvarsdepartementet gikk ut på å ikke dekke egentrening, men ble kritisert fra flere hold inkludert undertegnede i kronikk publisert på forsvaretsforum.no den 23.2.2022. Nå fremgår det av forarbeidene til den nye loven, at Forsvarsdepartementet har tatt til seg kritikken og vurdert det som rimelig at også egentrening har erstatningsvern.

Egentrening utenfor leirområde

Den nye loven fastslår at det bare er egentrening «innenfor forlegning, leirområde og tilsvarende» som dekkes. Det innebærer at egentrening utenfor leirområde ikke dekkes.

På reise

Den nye regelen i forsvarsloven § 33 a. gir vernepliktige krav på erstatning for skade påført under følgende reiser:

 • Tjenestereiser.
 • Reiser i forbindelse med velferdspermisjon klasse A, frie permisjonsreiser og innkallings- og dimisjonsreiser.

Det opprinnelige forslaget fra Forsvarsdepartementet var ikke tydelig på om skader påført under reiser var dekket. Dette ble også kritisert fra flere, og særlig Advokatforeningen advarte mot å ikke dekke reiser til og fra tjenesten.

Forsvarsdepartementet har heldigvis kommet til at også reiser til og fra tjenesten bør dekkes, da det har betydning at den vernepliktige er på reise til en lovpålagt tjeneste.

Velferdsturer

Den nye regelen i forsvarsloven § 33 a. gir vernepliktige krav på erstatning for skade påført under:

 • Frivillige kurs, opplæring og aktiviteter som arrangeres eller betales av Forsvaret.

Dette alternativet vil omfatte de såkalte velferdsturene for vernepliktige som er inne til tjeneste, og som enten arrangeres eller betales av Forsvaret.

For eksempel vil en aktivitetsdag som fotball eller alpint som arrangeres av Forsvaret, være dekket av den nye loven selv om skaden ikke omfattes av yrkesskadeforsikringsloven. Det var dette som var problemstillingen i Sandra-saken som omhandlet en vernepliktig som brakk nakken under en velferdstur i skibakken. Med den nye loven vil man unngå denne problemstillingen for alle skader som inntreffer etter 1. juli 2022.

Aktiviteter som ikke dekkes

Før lovendringen var det flere som tok til orde for at erstatningsvernet bør gjelde under hele den lovpålagte tjenesten. Særlig LO Norge, Norges offisers- og spesialistforbund og Tillitsvalgtordningen i Forsvaret ønsket en slik løsning.

Som påpekt av Forsvarsdepartementet ville dette gitt et svært vidtrekkende erstatningsvern. Det kunne ha omfattet alle sosiale aktiviteter utenfor leir som arrangeres av de vernepliktige selv, for eksempel en tur på byen, kinobesøk og lignende.

På den annen side ville dette gitt en klarere og enklere regel å praktisere. Det ville gitt færre grensetilfeller mellom sosiale aktiviteter arrangert av Forsvaret eller av de vernepliktige selv. Det hadde også gitt vernepliktige den ekstra sikkerheten i disse situasjonene som tross alt skjer under lovpålagt førstegangstjeneste. Det er heller ikke grunn til å tro at det ville medført store ekstra kostnader, men det ville kunne gitt erstatning til de uheldige få som det virkelig har betydning for.

Hva gjør våre advokater for deg?

Du får bistand med blant annet:
 • Å melde skaden eller sykdommen til Statens pensjonskasse.
 • Representere deg og forhandle med Statens pensjonskasse.
 • Hjelpe deg med å skaffe relevant dokumentasjon for å sannsynliggjøre skaden.
 • Erstatningsberegninger og utforming av erstatningskrav.
 • Klageprosess overfor NAV og Trygderetten ved avslagsvedtak.
 • Søksmål for domstolene.
Sitat Njaal

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater