Erstatning ved skade som tjenestepliktig i Forsvaret

Design uten navn 6

Har du pådratt deg en skade eller sykdom under førstegangstjenesten, eller som tjenestepliktig i Heimevernet eller Sivilforsvaret? I så fall kan du ha rett til erstatning under yrkesskadeforsikringsloven eller forsvarsloven. Det er Statens pensjonskasse som behandler erstatningskrav under begge regelsettene.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
21/07/2024

Erstatning under yrkesskadeforsikringsloven

Som tjenestepliktig i Forsvaret er man ansett som arbeidstaker under yrkesskadeforsikringsloven, og tjenestepliktige er derfor dekket under yrkesskadeforsikringsloven på lik linje med alminnelige arbeidstakere. Det betyr at man ved skade eller sykdom under førstegangstjenesten, eller som tjenestepliktig i Heimevernet eller Sivilforsvaret, kan ha rett til yrkesskadeerstatning.

Engangserstatning under forsvarsloven

I tillegg til å være yrkesskadedekket, er tjenestepliktige omfattet av en særordning som kan gi rett til engangserstatning. Engangserstatning er en standardisert erstatning som beregnes ut fra hvilken varig medisinsk invaliditet man har fått som følge av skaden eller sykdommen.

Med varig medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en skade eller sykdom forårsaker.

Ved skade under førstegangstjenesten er det NAV som fastsetter varig medisinsk invaliditet etter at skaden er meldt inn. Dersom NAV konkluderer med at invaliditetsgraden er under 15 prosent, er det Forsvaret som skal fastsette invaliditetsgrad. Etter at invaliditetsgraden er fastsatt, fatter Statens pensjonskasse vedtak om engangserstatning. Er man uenig i vedtaket, kan vedtaket påklages til Forsvarsdepartementet innen en frist på tre uker.

Godt å vite:
Når du igjennom med klagen over vedtaket på engangserstatning, har du krav på å få dekket advokatutgifter som har vært nødvendige for å endre vedtaket.

Engangserstatning skiller seg fra yrkesskadeerstatning ved at retten til erstatning ikke avhenger av om skaden skyldes en ulykke.

For skader etter 1. juli 2022 er det i henhold til nye regler ikke lenger et vilkår om «ulykke» for å kunne få yrkesskadeerstatning)

Videre er det heller ikke krav om at skaden har oppstått under tjenesten. Det betyr at også skader som inntreffer på fritiden kan gi rett til utbetaling. Hvorvidt skaden inntreffer på fritiden eller under tjenesten vil imidlertid ha betydning for størrelsen på erstatningen.

Ved skade under tjenesten er det tilstrekkelig med 2 prosent varig medisinsk invaliditet for å ha rett til engangserstatning. Maksimal erstatning er 15 G ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet og justeres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad.

Inntreffer skaden eller sykdommen på fritiden, er det krav om minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet for å få utbetalt engangserstatning. I slike tilfeller er den maksimale erstatningen 7,5 G ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet.

Det finnes også egne regler om engangserstatning til etterlatte ved dødsfall under tjenesten.

G står for grunnbeløpet i folketrygden, og 1 G utgjør per 1.5.2021 kr. 106.399,-

Engangserstatningen omfatter imidlertid ikke erstatning for økonomisk tap som følge av skaden eller sykdommen, slik som merutgifter eller inntektstap. Har man et økonomisk tap som overstiger engangserstatningen, vil det derfor lønne seg å få erstatningen utmålt under yrkesskadeforsikringsloven. I slike tilfeller kommer engangserstatningen til fradrag i erstatningsoppgjøret under yrkesskadeforsikringsloven.

Hvilke rettigheter har du overfor NAV?

Vernepliktige er under folketrygdloven yrkesskadedekket ved enhver skade og sykdom som er påført eller oppstått i tidsrommet fra man møter til tjeneste til man blir dimittert. Det vil si at man også er dekket på fritiden, slik som under helgepermisjon. Blir man påført skade eller sykdom under førstegangstjenesten kan man derfor ha særlige rettigheter overfor NAV. Eksempelvis vil man kunne ha rett til dekning av utgifter til medisinsk behandling, bedre rettigheter til sykepenger og arbeidsavklaringspenger og rett til menerstatning fra NAV.

Dette bør du gjøre dersom du blir påført en skade eller sykdom under førstegangstjenesten:

 1. Sørg for at skaden meldes inn til NAV så raskt som mulig. Vanligvis er det Forsvaret som melder skaden inn til NAV på dine vegne, men du kan også gjøre dette selv.
 2. Meld skaden inn til Statens pensjonskasse.
 3. Søk om menerstatning fra NAV. Det kan som hovedregel tidligst søkes om menerstatning ett år etter at skaden skjedde. Invaliditetsgraden som fastsettes av NAV vil som regel være avgjørende for størrelsen på engangserstatningen.
 4. Kontakt advokat dersom du ønsker bistand med saken.
ⓘ 
En yrkesskadesak kan være tidkrevende og komplisert

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom den juridiske prosessen og fremme erstatningskrav på dine vegne, slik at du får et best mulig resultat i din sak.

Får du dekket advokatutgifter?

Ordningen med engangserstatning omfatter ikke dekning av advokatutgifter. Imidlertid utredes ofte yrkesskadeerstatning samtidig med engangserstatning. Ved utmåling av erstatning under yrkesskadeforsikringen vil du ha rett til å få dekket rimelige og nødvendige utgifter for at en advokat hjelper deg med saken.

Det kan være vanskelig å orientere seg i regelverket, og beregne hva du kan ha rett til i erstatning på egenhånd. Har du et økonomisk tap som følge av skade eller sykdom under førstegangstjenesten, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat.

Hva gjør våre advokater for deg?

Ved skade under førstegangstjenesten kan Codex Advokat hjelpe deg med:

 • Å melde skaden til Statens pensjonskasse
 • Representere deg og forhandle med Statens pensjonskasse
 • Hjelpe deg med å skaffe relevant dokumentasjon for å sannsynliggjøre skaden
 • Erstatningsberegninger og utforming av erstatningskrav
 • Klage over vedtak om engangserstatning til Forsvarsdepartementet
 • Klageprosess overfor NAV og Trygderetten ved avslagsvedtak
 • Søksmål for domstolene

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss!

Sitat Karin

"Mottok uvurderlig hjelp/oppfølging vedr min yrkesskadesak av Karin Pauline Gjerlaug. I forhold til opprinnelige tilbud fra forsikringsselskapet, mestret hun å øke oppgjøret med over 100%
Igjen tusen takk til Advokat Gjerlaug for avgjørende innsats."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater