Psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner før 2010

Design uten navn 5

Hva er rettighetene dine dersom du har psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon før 2010, dvs. i perioden 1978-2009? Norske soldater har bidratt i internasjonale operasjoner siden 1947. Dessverre er det noen som får psykiske plager etter tjenesten. Heldigvis har det kommet kompensasjonsordninger som gir rett på erstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/11/2021

Hvorfor er det laget særordninger for psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner?

De som tjenestegjør i en internasjonal operasjon, tjenestegjør under både fysisk og psykisk krevende forhold.

For de fleste som sliter psykisk etter tjenestegjøring i en internasjonal operasjon så er det ikke en enkelt hendelse som er årsaken til de psykiske plagene, men en rekke hendelser/situasjoner og den krevende situasjonen.

Under yrkesskadeforsikringen dekkes ikke psykiske plager som har oppstått som følge av psykiske belastninger over lang tid.

Det var derfor nødvendig å lage særordninger for at soldater som sliter med psykiske senplager skulle få kompensasjon/erstatning.

Når kom særordningene?

— 2004

Den første særordningen som gav rett på erstatning for psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner kom i 2004, og gav rett på billighetserstatning.

— 2009

I 2009 kom kompensasjonsordningen som gir rett på erstatning for varig tapt ervervsevne.

— 2012

I 2012 ble det en utvidelse av kompensasjonsordningen til 65 G.

For soldater som har tjenestegjort i internasjonaleoperasjoner etter 2009 er det forsvarsloven § 55 som gir grunnlaget for krav om kompensasjon/erstatning for psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

Er du dekket av yrkesskadeforsikringen ved tjeneste i en internasjonal operasjon?

Ved tjeneste i internasjonal operasjon er du også dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikringen dekker skader og sykdommer som du blir påført ved en arbeidsulykke.

Yrkesskadeforsikringen dekker ikke psykiske plager som skyldes krevende forhold og belastninger over lang tid.

Hva kan du ha rett på i erstatning dersom du har fått psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon?

Etter tjeneste i en internasjonal operasjon før 2010 kan du ha rett på følgende i erstatning under de særskilte kompensasjonsordningene.

 • Billighetserstatning
 • Kompensasjonsordningen del 1, som gir inntil 35 G i erstatning
 • Kompensasjonsordningens del 2, som gir inntil 65 G i erstatning

Hva er billighetserstatning?

Billighetserstatning er kompensasjon du kan få dersom du er påført varige psykiske plager etter tjenestegjøring i en internasjonal operasjon.

I vår artikkel om billighetserstatning går vi grundig igjennom vilkårene for å få billighetserstatning, og hvordan du skal gå frem for å søke om billighetserstatning.

Hva erstattes under kompensasjonsordningens del 1 og 2?

Dersom du er påført psykiske plager etter en internasjonal operasjon, og de psykiske plagene gjør at du blir helt eller delvis ervervsufør, kan du ha rett på erstatning under kompensasjonsordningens del 1 og 2.

Dersom dine psykiske plager gjør at du ikke lenger klarer å fungere i arbeidslivet, og du er 100 % ervervsufør, så kan du:

 • Under kompensasjonsordningens del 1 ha rett på erstatning med 35 G
 • Under kompensasjonsordningens del 2 ha rett på erstatning med 65 G.

G står for folketrygdens grunnbeløp. Folketrygdens grunnbeløp er fra 1. mai 2021 kr. 106.399,-

Full erstatning: Beløp

 • Kompensasjonsordningens del 1: kr. 3.723.965,-.
 • Kompensasjonsordningens del 2: kr. 6.915.935,-.

Hva er forskjellen mellom kompensasjonsordningens del 1 og 2?

En del av sakene som gjelder psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon kan være svært kompliserte.

Det kan ha gått lang tid før du forstod at de psykiske plagene oppstod som følge av tjeneste i internasjonal operasjon, og du kan ha vært utsatt for andre belastende hendelser, før og etter tjenesten.

Det kan da oppstå spørsmål om det er de psykiske plagene du har etter tjeneste i internasjonal operasjon som er årsaken til din ervervsuførhet, eller om din ervervsuførhet skyldes andre årsaker.

Det er du som har bevisbyrden for at din ervervsuførhet skyldes psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon.

Både kompensasjonsordningens del 1 og 2 gir rett på erstatning ved varig ervervsuførhet.

Forskjellen mellom kompensasjonsordningens del 1 og 2 er at de har ulike krav til bevis for å nå igjennom med at du har rett på erstatning for varig ervervsuførhet.

Kompensasjonsordningens del 2 har strengere beviskrav enn kompensasjonsordningen del 1.

Hva skjer med tidligere utbetalt billighetserstatning dersom du innvilges erstatning etter kompensasjonsordningens del 1 eller 2?

Deretter behandles det om du har rett på erstatning etter kompensasjonsordningen del 1 eller 2.

Når du igjennom med at du har rett på erstatning under kompensasjonsordningen del 1 eller 2, trekkes beløpet du alt har fått utbetalt i billighetserstatning fra det du har rett på i erstatning under kompensasjonsordningen del 1 eller 2.

Dersom du har fått utbetalt billighetserstatning med kr. 300.000,-, og du får innvilget erstatning etter kompensasjonsordningens del 1 med kr. 1.000.000,-, så får du utbetalt ytterligere kr. 700.000,- i erstatning.

Hva gjør du dersom du får avslag på erstatning?

Dersom Statens pensjonskasse treffer vedtak om at du ikke har rett på billighetserstatning, eller erstatning etter kompensasjonsordningen del 1 eller 2, kan det klages over vedtaket til en klagenemnd.

Klagenemnden heter Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Det er en uavhengig klagenemnd.

— Hva gjør klagenemnda?

Nemnda vurderer om vedtaket fra Statens pensjonskasse skal opprettholdes, endres eller eventuelt sendes tilbake til Statens pensjonskasse for en ny behandling.

— Nemndsmøte

I klagenemnda blir din sak behandlet i et nemndsmøte. I nemndsmøtet får du anledning til å komme og gi ditt syn på saken, enten alene eller sammen med din advokat.

Opprettholder nemnda avslaget fra Statens pensjonskasse kan du ta saken til rettssystemet.

— Klagefrist

Frist for å klage over vedtaket fra Statens pensjonskasse er senest seks uker fra du mottok vedtaket fra Statens pensjonskasse.

Får du dekket utgifter for at en advokat hjelper deg med å klage over vedtaket fra Statens pensjonskasse?

Ja, du får dekket rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand ved klagebehandlingen - dersom du kan dokumentere psykisk belastningsskade og at du har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

ⓘ 
Saker om psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner er ofte kompliserte saker.

Våre spesialiserte personskadeadvokater bistår deg for å klage over avslaget fra Statens pensjonskasse.

Dekkes utgifter for bruk av advokat mens Statens pensjonskasse vurderer om du har rett på erstatning?

Ja, du får dekket rimelig og nødvendige utgifter for bruk av advokat under behandlingen av om du har rett på erstatning under kompensasjonsordningens del 1 og 2.

Saker om psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner er ofte kompliserte saker, og ofte er det spørsmål om det er årsakssammenheng mellom psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon og din ervervsuførhet.

Det er ofte behov for å hente inn spesialisterklæring, som vurderer dine psykiske plager.

Spesialisten vil blant annet vurdere om dine psykiske plager skyldes tjenesten, og om det er årsakssammenheng mellom psykiske plager fra internasjonal operasjon og ditt økonomiske tap.

Konklusjonen til spesialisten er normalt avgjørende for om du får erstatning eller ikke.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår med valg av en spesialist som gjør en rettferdig og grundig vurdering av din sak.\

Hva kan Codex Advokat gjøre for deg?

Vi i Codex Advokat er spesialiserte på erstatningsrett ved personskader og har lang erfaring med saker som gjelder psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg ser vi nærmere på din sak og hjelper deg med å søke om erstatning under kompensasjonsordningene. Vi bistår deg også ved klage over avslag fra Statens pensjonskasse.

Vi bistår deg blant annet med:

 • Å melde krav under kompensasjonsordningene
 • Å veilede ved valg av spesialist for å vurdere de psykiske plagene
 • Argumentere for årsakssammenheng mellom de psykiske plagene og tjenesten og ditt økonomiske tap
 • Utforming av erstatningskrav, og vurdering av erstatningsberegningen fra Statens pensjonskasse
 • Klage til klagenemnda

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Finn

"Jeg tok kontakt med Codex Advokat da jeg hadde vært ute for en yrkesskade. Karin Pauline Gjerlaug tok saken min og forklarte hvilke rettigheter jeg hadde og hun fikk ordnet en bra løsning for meg.
Jeg vil absolutt anbefale og ta kontakt med Karin og resten av advokatene."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater