Bilansvarsloven § 15: Forsikring

Bilansvarsloven § 15 angir hvilke motorvogner som skal ha forsikring. Videre fastslår bestemmelsen hvem som plikter å tegne forsikringen, hva forsikringen må dekke, samt når forsikringen senest må være på plass.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Hvilke motorvogner må ha forsikring?

Motorvogner skal som hovedregel registreres, og gis da kjennemerker i form av registreringsnummer, jf. vegtrafikkloven § 15. Motorvogner som er registret eller som skulle vært registret plikter å ha bilansvarsforsikring.

Enkelte motorvogner kan etter særlig tillatelse fra Vegdirektoratet unntas fra registreringsplikten, jf. vegtrafikkloven § 16. Motorvognen skal for øvrig uansett ha ansvarsforsikring dersom motorvognen oppbevares eller brukes på en slik måte at erstatningskrav etter bilansvarsloven kan oppstå.

Hvem plikter å tegne forsikringen?

Eieren av en motorvogn har hovedansvaret for å tegne bilansvarsforsikring.

Dersom eieren av en motorvogn ikke har sørget for at ansvarsforsikring er tegnet oppstår det en subsidiær forsikringsplikt for den som bruker eller fører kjøretøyet på en slik måte at erstatningskrav kan oppstå etter loven.

Forsikringsplikten for samme vogn kan følgelig påhvile flere personer.

Hva skal forsikringen dekke?

Erstatningen skal dekke all skade som går inn under bilansvarsloven.

Erstatningsansvaret omfatter tingskader og personskader. Tingskader er oppad begrenset til kr 10 millioner for skader i en ulykke, jf. bilansvarsloven § 9. Personskadeerstatning er ubegrenset.

Forsikringsvilkårene kan ikke være dårligere ovenfor skadelidt enn det som følger av bilansvarsloven.

Når må forsikringen være på plass?

Ansvarsforsikring for motorvognen må tegnes før eller senest samtidig med registrering, utlevering av prøvenummer, eller grensepassering fra utlandet med motorvognen.

Bistand fra advokat

Regelverket knyttet til bilansvaret, og hva som er dekningsmessig og hva som faller utenfor, er komplisert, og det vil ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex advokat er en av Norges største aktør innen personskadesaker, og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av forsikringsbransjen.

Du kan lese mer om oss på personskadeadvokater.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater