Vaksineskader: Har du krav på erstatning?

En mann med briller sitter overfor en dame. Foto

Utvikling av vaksiner har spilt en helt avgjørende rolle for å få kontroll på en rekke sykdommer. Norge har derfor utviklet et omfattende vaksineprogram som det er et uttalt mål at så mange som mulig deltar i. Dessverre er det slik at noen få av oss opplever vaksineskader, og kan bli svært syke av vaksiner. Har du krav på erstatning etter en vaksineskade?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/01/2023

Hva er vaksine?

Vaksine er et preparat som stimulerer kroppens forsvarsmekanisme (immunapparatet). Hensikten er at kroppen din skal bli lurt til å tro at den er utsatt for en sykdom slik at den danner antistoffer. Når du senere virkelig blir utsatt for den aktuelle sykdommen, har kroppen forsvaret klart.

Vaksiner består av ulike virkestoffer. Den består av de bakterier eller virus som kroppen skal danne antistoffer mot. Dette kan være levende, men svekkede bakterier/virus eller ikke-levende bakterier/virus. I tillegg består vaksiner av en rekke andre stoffer, blant annet såkalte adjuvanser som tilsettes vaksiner for å forsterke immunresponsen.

ⓘ 
I en vaksineskadesak kan det oppstå mange kompliserte problemstillinger.

Rollen til våre advokater er å veilede deg trygt gjennom hele prosessen i Norsk pasientskadeerstatning og bistå deg slik at din sak får et riktig resultat.

VISSTE DU AT...
Frem til 01.12.22 hadde NPE mottatt totalt 860 søknader om pasientskadeerstatning etter koronavaksine.

Eksempler på rapporterte skader/tilstander etter vaksine

Det er rapportert om en rekke ulike skader etter vaksine.

Etter massevaksineringen (pandemrix) mot svineinfluensa i 2009, var det en del (særlig unge mennesker) som fikk påvist sovesyke (narkolepsi). Norsk pasientskadeerstatning har akseptert at svineinfluensavaksinen kunne utløse narkolepsi.

Det er også en del som rapporterer om utvikling av tilstand med total utmattelse (ME – myalgisk encefalopati) etter ulike vaksiner. Norsk pasientskadeerstatning har akseptert at vaksiner kan utløse ME.

Andre rapporterte tilstander etter vaksine er for eksempel cerebral parese og autisme.

Etter de ulike koronavaksinene er det rapportert om en rekke ulike skader, herunder blant annet betennelse i hjertet, blodpropp, utmattelse og kraftig hodepine, utslett og blødningsforstyrrelser hos kvinner. Den bivirkningsskaden som foreløpig har gitt de mest alvorlige skadene og største utbetalingene er VITT (Vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni).

VISSTE DU AT...
Per 01.12.22 er det gitt medhold i 101 saker etter koronavaksine. Dette innebærer foreløpig en medholdsprosent på 11,8 %.

Når har du krav på pasientskadeerstatning etter vaksineskade?

Ved skader etter vaksine gjelder det særlige regler, et såkalt objektivt ansvar. Det vil si at du ikke trenger å påvise at det ble gjort en feil da vaksinen ble gitt.

Det eneste du trenger å påvise er at vaksinen kan være årsaken til skaden/tilstanden.

Dersom du har påvist at vaksinen kan være årsak til skaden/tilstanden, har du krav på erstatning, med mindre NPE kan sannsynliggjøre at det finnes en annen mer sannsynlig årsak til skaden/tilstanden.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å innhente dokumentasjon for å sannsynliggjøre at skaden skyldes vaksinen.

Eksempler på saker der skade etter vaksine har gitt rett til pasientskadeerstatning

 • Pasienten fikk diagnosen multippel sklerose (MS) få måneder etter at han hadde mottatt sin andre dose av MMR-vaksine. Både NPE og Pasientskadenemnda kom frem til at guttens MS skyldtes andre årsaker enn MMR-vaksinen, han hadde derfor ikke rett på erstatning. Tingretten, lagmannsretten og Høyesterett kom imidlertid til at guttens MS mest sannsynlig var utløst av vaksinen, og han hadde følgelig rett på erstatning.
 • Pasienten var en kvinne på 35 år som ble vaksinert med svineinfluensavaksine. Omkring 1 ½ måned etter at hun hadde fått vaksinen, ble hun trøtt, slapp og svimmel. Etter hvert mistet hun taleevnen og kraften i føttene. Senere fikk hun diagnosen narkolepsi. NPE la til grunn at vaksinen var årsaken til sykdommen, og kvinnen hadde derfor rett på erstatning.
 • Pasienten fikk i 1991 vaksine mot hjernehinnebetennelse. I tiden etter dette hadde hun ulike helseplager. Hun fikk diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME) i 2006. Verken NPE eller Pasientskadenemnda la til grunn at sykdommen skyldtes vaksinen. Det gjorde derimot både tingretten og lagmannsretten, og kvinnen ble tilkjent erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Dersom du har fått medhold i krav på erstatning etter en vaksine, har du rett til å få erstattet hele ditt økonomiske tap som følge av den aktuelle skaden/tilstanden.

Erstatningen størrelse kan variere fra små beløp til opp betydelige beløp dersom vaksineskaden for eksempel har medført at du har falt ut av arbeid.

VISSTE DU AT...
I perioden 2009 - 2019 har NPE utbetalt 350 millioner kroner i erstatning som følge av sykdom påført av svineinfluensavaksine.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (positivt ansvarsvedtak) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom utfallet blir et positivt ansvarsvedtak, starter NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse. Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen. Mange har først vunnet frem med sitt krav om erstatning i domstolen etter at både NPE og Pasientskadenemnda har gitt avslag.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater går gjennom vedtaket fra NPE og vurderer om det er grunnlag for å klage til Pasientskadenemnda.

Bør du bruke advokat?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av din sak. Det kan være detaljer som avgjør om du får rett til erstatning eller ikke.

Du kan melde saken selv til NPE. I så fall er du selv ansvarlig for å følge opp hele prosessen i NPE på egen hånd. Dersom du bruker advokat vil du få bistand både til å melde saken og til å kommentere det innklagede behandlingsstedets uttalelser samt de sakkyndiges uttalelser.

Vår erfaring er at det kan ha avgjørende betydning for sakens utfall at du har advokat helt fra erstatningskravet fremmes for NPE.

Får du dekket utgifter til advokat?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at vaksinen er årsaken til sykdommen. Unntaket er når du ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon.

Godt å vite!
Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Ved klage til Pasientskadenemnda, dekkes som hovedregel ikke dine utgifter til advokat. Dersom Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine nødvendige utgifter til advokat.

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

Dersom din eller husstandens samlede inntekt er under et visst nivå, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet.

Hva gjør vi for deg?

Vi bistår deg blant annet med følgende:

 • Du vil få hjelp med å fremme krav om erstatning.
 • Du vil få hjelp med å innhente nødvendig dokumentasjon.
 • Vi vurderer sakkyndige uttalelser.
 • Vi lager detaljerte erstatningskrav.
 • Vi vurderer om du bør ta saken til domstolen.
 • Vi prosederer saken din i domstolen.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag

Sitat Håvard S
Offisiell samarbeidspartner til Pasientskadeforeningen

"Gjelder bistand i pasientskadesak. Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet.

Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Morten Lilleng, klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater