Erstatning etter alpinulykke - 11 år gammel jente

Bakgrunnen for artikkelen, som har blitt publisert av NRK, er at vår klient, en 11år gammel jente, var involvert i en alpinulykke i et alpinanlegg i Møre og Romsdal i 2011.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

I alpinulykken ble hun påført en alvorlig skade.

Les mer om ryggskade etter alpinulykke her.

Alpinulykken skjedde i preparert bakke og jenta var godt kjent med lokale forhold. Vår klient var på vei ned én av de to traséene i alpinanlegget. Løype 1 ligger nærmest heisen og løype 2 går i hovedsak parallelt med løype 1.

Nederst i bakken møtes de to løypene. Her må skiløpere i løype 1 foreta en ca. 90 graders sving mot venstre i krysningspunktet mellom løype 1 og 2 før begge fortsetter mot heistrekket.

I sluttfasen av svingbuen for løype nr. 1 er det ei bru med et rekkverk som går parallelt med løypene. Rekkverket består av et plankegjerde.

En kveld i januar 2011 kjørte vår klient i løypa nærmest heistrekket, løype 1. Hun evnet da ikke å fullføre svingen og kjørte inn i plankegjerdet på brua.

Da alpinulykken skjedde besto rekkverket av horisontalt liggende planker festet på staur satt vertikalt ned i bakken. På ulykkestidspunktet var det ikke sikring mellom plankene. Etter ulykken har mellomrommene mellom plankene blitt tettet.

Ved alpinulykken fikk vår klient høyre arm og stav stukket inn mellom to planker. Som følge av at hun var i bevegelse nedover løypa, traff hun mest sannsynlig en loddrett staur. Det er usikkert hva som forårsaket den skaden hun ble påført, men ved alpinulykken ble vår klient påført brudd i høyre overarm. Dernest ble hun påført skade på flere nerver i skulder- og overarmsregionen forenelig med det som benevnes "plexus brachialisskade med klare sensoriske forstyrrelser".

Da alpinulykken skjedde var det ikke er noen form varsling i form av skilter eller liknende som viste at skiløperne fra løype 1 kom til skarp sving/krysningspunkt/usikret plankegjerde.

I forbindelse med erstatningsoppgjør under ulykkesforsikring ble varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) vurdert til 30 %. I etterkant av utbetalingen av ulykkesforsikringen ble vi anmodet om å vurdere om alpinanlegget hadde opptrådt klanderverdig slik at også alpinanlegget ved dets forsikringsselskap kunne stilles økonomisk ansvarlig.

Når en mindreårig kommer til skade, vil menerstatning og tap i fremtidig erverv forenes i det som benevnes barneerstatning iht. skadeerstatningsloven § 3-2 a. Ved 30 % VMI vil den standardiserte barneerstatningen pr. 2017 utgjøre i overkant av 1,1 millioner.

Les mer om skadeserstatningsloven § 3-2 a - standardisert erstatning til barn og invaliditetsgrad her.

Ytterligere er det i den aktuelle saken fremmet krav om skadebetingede fremtidige merutgifter. I den aktuelle saken er det lagt til grunn at vår klient vil bli påført utgifter til alminnelig vask, tyngre vask, vedlikehold. Det er nedlagt påstand om erstatning for merutgifter med om lag kr. 550 000,-.

Les mer om utgiftserstatning her.

Det rettslige grunnlaget for å fremsette krav om erstatning var at alpinanlegget hadde opptrådt uaktsomt. Etter vår oppfatning representerte plankegjerdet i seg selv en risikofaktor, idet sammenstøt mellom plankegjerde og skiløper ville kunne påføre skade. Sett i sammenheng rekkverkets plassering i forhold til løype 1, at den lå ved krysningspunkt for løype 2 og ved manglende varsling, fremsto rekkverket som en risikofaktor av ekstraordinær karakter.

Slik rekkverket var utformet i 2011, dvs. uten sikring mellom plankene, fremsto skadepotensialet stort. Dette skadepotensialet ble realisert i ulykken.

Hensett til rekkverkets plassering og utforming, må risiko for skade, etter vårt skjønn ha fremstått svært påregnelig for eieren av alpinanlegget.

Etter vår vurdering kunne denne ekstraordinære risikoen enkelt og rimelig vært redusert eller fjernet. Dels kunne eieren av alpinanlegget besørget varsling, dels kunne eieren sikret beskyttelsesmatter eller nett. Unnlatelsen av å søke å hindre påregnelig stor skade må anses uaktsom, og således må ansvarsgrunnlaget være det ulovfestede uaktsomhetsansvaret.

Vår klient har ikke kommet til enighet med If Skadeforsikring, idet forsikringsselskapet mener at eieren av alpinanlegget ikke har opptrådt uaktsomt. Det er reist søksmål i saken, og partene møtes til rettsmekling og befaring medio oktober 2017. Kommer ikke partene til enighet, vil hovedforhandling avholdes i januar 2018.

Les hele saken i media på nrk.no

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater