Erstatning ved akeulykke

Design uten navn 2022 02 14 T131016 931

Hvis du har vært utsatt for en akeulykke kan du ha krav på erstatning. Kravet kan rettes under dine private forsikringer eller mot en eventuell ansvarlig skadevolder. I denne artikkelen får du vite mer om når du har krav på erstatning og hvem kravet skal rettes mot.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
14/02/2022

Når har jeg krav på erstatning ved en akeulykke?

En akeulykke kan ofte oppsto som følge av en rekke uheldige omstendigheter og være en ren ulykkeshendelse. Men i noen tilfeller kan akeulykker oppsto på grunn av mangelfull sikring eller varsling, eller som følge av en tredjeparts handlemåte.

Norsk erstatningsrett åpner for erstatningsansvar ved akeulykker på flere grunnlag, herunder lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar, samt culpa grunnlag. Hvilket erstatningsgrunnlag som er aktuelt i din sak beror på hva som er årsaken til ulykken.

Videre følger en gjennomgang av de mest aktuelle ansvarsgrunnlag.

Mangelfulle sikkerhetstiltak

Hvis en akeulykke oppstår som følge av at du kolliderer med en lyktestolpe eller lignende innstalleringer kan grunneieren (kommune, stat, private aktører eller privatpersoner) bli erstatningsansvarlig. Dette avhenger av at det kan sannsynliggjøres at eieren har opptrådt uaktsomt ved manglende sikring eller varsling av faremomenter på eiendommen, og at denne uaktsomheten har forårsaket skaden.

Hvorvidt en akeulykke er dekket opp av lovfestet eller ulovfestet erstatningsansvar, beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Relevante momenter i vurderingen er blant annet om område er spesielt tilrettelagt for aking, eller om det er et generelt friområde.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å vurdere om grunneier kan anses for å ha opptrådt uaktsomt og du har krav på erstatning.

Kollisjon med bil

Møteulykker mellom akebrett og bil (eller andre kjøretøy), har et stort skadepotensial.

Bileiere plikter å tegne ansvarforsikring som dekker skade som bilen gjør (bilansvarsforsikring). Erstatningskrav ved personskade etter ulykker mellom akebrett og bil vil derfor kunne rettes mot bileierens forsikringsselskap.

Dersom føreren kjører fra ulykken, eller bilen av annen grunn er ukjent, vil man ved personskade etter akeulykke likevel ha rett på erstatning. Erstatningskrav sendes da inn til Trafikkforsikringsforeningen, som foretar skadeoppgjøret på vegne av forsikringsselskapet.

Egne forsikringer

Uavhengig av om det foreligger en ansvarlig skadevolder, kan du ved akeulykker ha krav på forsikringsutbetaling under dine private forsikringer. Det kan blant annet gjelde din reiseforsikring, ulykkesforsikring, barneforsikring, uførhetsforsikringer m.m.

OBS!

Det løper normalt en ettårs meldefrist på slike forsikringer fra ulykken skjedde.

Hva gjør vi for deg?

Det kan være vanskelig å vite hvor et krav om erstatning skal rettes, hva du kan ha krav på i erstatning og hvordan du går frem for å få det. Vi anbefaler tidlig bistand fra advokat som er spesialisert på erstatningsrett, slik at du får den erstatningen du har krav på etter en akeulykke.

Advokatutgifter kan dekkes under din rettshjelpsforsikring.

Hvis det oppstår en tvist med forsikringsselskapet kan deler av dine advokatutgifter søkes dekket under en rettshjelpsforsikring som ofte er inkludert i din private innbo- eller ulykkesforsikring.

Vi bistår deg blant annet med følgende:

 • Du får bistand i vurderingen av hvem et krav skal rettes mot.
 • Du får bistand med beregning av ditt erstatningskrav.
 • Du får bistand med å klage på avslag på erstatning.
 • Du får bistand med å klage på erstatningsberegningen.
 • Du får bistand ved rettslig tvist.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Karin

"Fikk veldig god hjelp, råd og oppfølging fra Karin Pauline Gjerlaug i min sak ‘erstatningsoppgjør etter trafikkulykke’. Anbefaler henne på det sterkeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater