Avkortning av forsikring

En mann sitter i en bil med høyre hånd på rattet. Foto

Hva skjer dersom du selv er helt eller delvis skyld i trafikkulykken - har du da likevel krav på erstatning for skaden din? Utgangspunktet er at du skal motta full erstatning, men forsikringsselskapene har en mulighet til å foreta en avkortning av erstatningen, helt eller delvis, dersom du har medvirket til at skaden skjedde.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/04/2023

Hva er avkortning av forsikring?

Avkortning er en reduksjon i erstatning på grunnlag av egen medvirkning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vil vurdere om det foreligger faktisk grunnlag for avkortning grunnet medvirkning i din sak. Hvis så er tilfelle, vil vi også kunne vurdere hvor stor avkortningen bør være i ditt tilfelle.

Hva er regelverket rundt avkortning?

Ved trafikkskader skal spørsmål om avkortning i forsikringen vurderes i henhold til bilansvarslovens § 7.

Ofte er man omfattet av private forsikringer som kan komme i tillegg til erstatningen etter bilansvarsloven. Avkorting av private forsikringsdekninger kan skje iht. forsikringsavtaleloven § 13- 9.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten hjelper deg med å vurdere om avkortning er aktuelt under alle de aktuelle forsikringene du har.

Avkortning etter bilansvarsloven

Bilansvarsloven sier noe om hva som skal til for at erstatningen din kan reduseres eller falle helt bort. Det står i § 7 at:

«Har skadelidaren medverka til skaden med vilje eller i aktløyse, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort, så nær som når skadelidaren kan leggjast berre lite til last. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles.»

Et hensyn bak regelen er rettferdighet.

Hva er konsekvensen ved å selv ha skyld i ulykken?
Dersom du er skyld i at ulykken skjedde, anses det som rettferdig at erstatningen din settes ned helt eller delvis.

Ved vurderingen av om det skal foretas en reduksjon av erstatning etter trafikkulykke, vil den sentrale vurderingen knyttes til i hvilken grad din opptreden i trafikken er årsak til trafikkskaden. Videre vil graden av den skylden som er utvist være viktig. I den sammenheng er det viktig å peke den rent hverdagslige uaktsomhet ikke skal tillegges betydning. Dersom du for eksempel kjører av veien på glatt føre grunnet dårlig vurdering av veigrepet, vil det neppe være aktuelt med avkortning. Det er først der utvist skyld er grovere enn dette at avkorting kan bli aktuelt.

Hvordan påvirker medvirkning utmålingen av erstatningen?

Dersom det skal foretas en reduksjon av erstatningen, må det foreligge en årsakssammenheng mellom den eventuelle medvirkningen og skaden som ble påført i trafikkulykken.

Medvirkningen må med andre ord ha medført større skadeomfang enn det som ville oppstått ved normalt aktsom opptreden.

Medvirkningsbestemmelsen i bilansvarsloven § 7 omfatter både handlinger som er utført med vilje og handlinger som er uaktsomme. Men ikke all medvirkning kan medføre redusert erstatning. Det er en nedre grense. Dersom du "kan leggjast berre lite til last", vil ikke skyldkravet være oppfylt.

Ved vurderingen av om du som skadet "kan leggjast berre lite til last", tas det blant annet utgangspunkt i individuelle forhold så som alder og erfaring. En liten feilvurdering vil derfor ikke være tilstrekkelig til at erstatningen blir redusert.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten vil vurdere om din medvirkning til skaden gir grunnlag for avkortning eller ikke.

Eksempel: Manglende bilbelte er en typisk vurderingsgrunn
Det typiske ved trafikkulykker er at fører og/eller passasjer ikke benytter bilbelte. Forsikringsselskapet vurderer da om det manglende bilbeltet har hatt innvirkning på skaden eller økt omfanget av den.

Dersom det er sannsynlig at manglende bruk av bilbelte har påført deg skader som ville vært unngått hvis du brukte bilbelte, vil du kunne få en reduksjon i erstatningen.

Avkortning etter forsikringsavtaleloven

For å kunne avkorte forsikringsutbetalingen etter forsikringsavtaleloven § 13-9 må forsikringsselskapet sannsynliggjøre at den forsikrede grovt uaktsomt har medvirket til at skaden skjedde eller at skadeomfanget har blitt større som følge av handlingen.

Det kreves altså en større/grovere grad av medvirkning etter denne bestemmelsen enn etter bilansvarsloven.

Etter rettspraksis innebærer begrepet grov uaktsomhet at det kreves et markert avvik fra det som ville vært forsvarlig handlemåte for de fleste personer, i en tilsvarende situasjon.

Om en handlemåte må anses som grovt uaktsom, må avgjøres helt konkret i hver enkelt sak. Hvis risikoen for skade er stor, skal det ofte mindre til før man karakteriserer handlingen eller unnlatelsen som grovt uaktsom.

Bestemmelsen åpner for en bred helhetsvurdering hvor også etterfølgende omstendigheter skal vektlegges. Også forhold som skadens størrelse, skadelidtes livskvalitet etter skaden og behovet for erstatningen skal tillegges betydning i vurderingen.

Hvis den skadde ikke forstår rekkevidden eller konsekvensen av sine handlinger på grunn av alder eller utilregnelighet, kan forsikringsutbetalingen som regel ikke avkortes.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om medvirkningen er grovt uaktsom, samt vurdere om forsikringsselskapets vurdering er korrekt eller ikke.

I utgangspunktet kan selskapet avkorte fra 0 til 100 % av forsikringssummen. Hvor stor avkortningen skal bli, må vurderes konkret i hver enkelt sak. Rettspraksis har gjennom en rekke avgjørelser i rettssaker tatt stilling til nivåene på avkortning og om avkortning kan skje.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere størrelsen på avkortningen, og om forsikringsselskapets vurdering av din sak er korrekt eller ikke.

Forsikringsselskapet må varsle at de vil redusere erstatningen "uten ugrunnet opphold". Manglende varsel kan medføre at selskapet taper retten til å foreta avkortning i forsikringen.

Reglene kort oppsummert

Når forsikringsselskapene vurderer om erstatningen din skal reduseres, så vurderer de i hovedsak:

 • Skyldgrad
 • Årsakssammenheng
 • Forholdene ellers

Disse vurderingene tas både ved vurderingen av avkortning etter bilansvarsloven og forsikringsavtaleloven.

Imidlertid kan vurderingen slå forskjellig ut ettersom man benytter regelen i bilansvarsloven eller i forsikringsavtalen.

ⓘ 
Vurderingen av om det skal foretas en reduksjon av erstatningen etter en trafikkulykke er kompleks.

Våre advokater bistår deg med vurderingen og dialogen med forsikringsselskapet.

Det kan på generelt grunnlag være vanskelig å vite hva man kan ha krav på i erstatning etter en trafikkulykke, og vi anbefaler således at du tar kontakt med en advokat med spesialisering innenfor området.

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Hva gjør våre advokater for deg?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Margrethe

"Senioradvokat Margrete Hansen tok min sak. Profesjonell dame som kan sitt fag. Samtidig må jeg si at jeg er meget imponert hvor lett å forståelig hun forklarte meg hvordan hun ville jobbe videre med saken.

Saken ble løst i rekord fart. Det ble en pen erstatning som jeg er meget glad for i dag. Trenger du advokat, ikke vent for lenge."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater