Brosymptomer

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder 5

Brosymptomer er et annet utrykk for vedvarende plager. Dersom du skal vinne frem med et erstatningskrav etter en nakkeslengskade, må du kunne sannsynliggjøre brosymptomer i skadesaken.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
02/07/2021

Historikk

Bevisbedømmelsen i nakkeslengskadesaker kan være komplisert, spesielt hvis skadelidte har hatt liknende plager før ulykken, som ikke er uvanlig.

Bevisvurderingen kompliseres ytterligere ved at nakkeslengskader i liten grad kan konstateres ved objektive medisinske funn. (MR og CT.) I den forbindelse, og for sikre flest mulig rett erstatning, har domstolen kommet til at man skal vurdere nakkeslengskadesaker etter en bestemt modell.

Lie- saken

Modellen har kommet til utrykk gjennom fire vilkår som ble utviklet av Høyesterett i Lie – saken. (Retstidende 1998 side 1565.) Dommen omhandler en kvinne som krevde erstatning fra bilansvarsselskapet for påstått skade som følge av nakkesleng.

Problemstillingen (sammensatt bevisvurdering) illustreres på følgende måte i Lie-saken:

"Såkalte whiplash- eller nakkeslengsaker som kommer for domstolene, er ikke sjelden preget av et uklart årsaks- og symptombilde. Det kan være uklarhet om hvilke skader som er oppstått, når de forskjellige symptomer har inntrådt og i det hele om og i tilfelle hvilke deler av en foreliggende helsesvikt som kan tilbakeføres til den aktuelle påkjørsel som skal ha medført nakkesleng. Det foreliggende bevismateriale vil gjerne være sammensatt, og opplysningene kan trekke i forskjellige retninger. Ved en slik bevisbedømmelse er det viktig å ha for øye at bevisene vil kunne ha forskjellig kvalitet og tyngde."

Høyesterett kom i Lie-saken til at bare en liten del av kvinnens uførhet kunne knyttes til biluhellet.

Gjeldende rett

Det skjerpede beviskravet fra Lie-saken er stadfestet, presisert og nyansert i senere dommer, og anses i dag å være gjeldende rett.

Vi vil i det følgende gi en oversikt over de fire vilkårene som inngår i det skjerpede beviskravet, og redegjøre for vilkåret om brosymptomer.

Fire vilkår

Brosymptomer er ett av fire vilkår som må være oppfylt for å få gjennomslag i en erstatningssak etter nakkeslengskade eller whiplash.

1. Ulykken må ha tilstrekkelig skadeevne til å medføre personskade
2. Det må foreligge akuttsymptomer
3. Det må foreligge brosymptomer
4. Skadens utvikling må ha et forventet forløp, og plagene kan ikke være en fortsettelse av tidligere plager.

Brosymptomer

Det må foreligge såkalte "brosymptomer" fra akuttfasen frem til en kronisk senfase. Dette betyr at smertene må være der mer eller mindre hele tiden, fra kort tid etter ulykken og frem til en kronisk senfase.

Vi ser i mange saker at det blir diskusjon om vilkåret om brosymptomer er oppfylt. Forsikringsselskapene og domstolene vil ikke uten videre legge den skadelidtes forklaring til grunn. Det er derfor ikke nok at den skadelidte selv sier at smertene har vært konstante.Det kreves andre bevis i tillegg til egen forklaring.

Godt å vite!

Regelmessige nedtegnelser om nakkesmerter i legejournaler er ofte et tungtveiende bevis for at brosymptom-vilkåret er oppfylt. Motsetningsvis vil fravær av journalnotater om nakkesmerter bli brukt som argument for at smertene ikke har vært der hele tiden.

Pass derfor godt på at du jevnlig får legen til å skrive ned hvilke plager du har ved personskaden - selv om de er konstante hele tiden og uten noen utvikling. Hvis du ikke oppsøker lege i perioder, slik at du tilsynelatende ikke har plager, vil forsikringsselskapet kunne peke på dette, og si at plagene har forsvunnet. Når plagene senere noteres ned igjen i journalen, vil selskapet kunne anføre at personskaden må skyldes noe annet enn ulykken.

Å gå jevnlig til legen med nakkeplagene er spesielt viktig den første tiden etter ulykken. Når skaden har stabilisert seg, og det ikke lenger er utsikt til bedring, (kronisk senfase) forventes det ikke at man oppsøker lege i samme omfang. Når man er i en kronisk senfase vil variere ut fra skadeomfang og personlighet mv. Det er spesielt viktig å ha god dokumentasjon på brosymptomer i alle fall det første året etter ulykken.

Behandling hos fysioterapeut o.l. vil kunne dokumentere brosymptomer på tilsvarende måte som oppfølgning hos fastlege.

Det kan også være aktuelt å føre andre typer bevis for brosymptomer som for eksempel:

 • Sykemeldinger
 • Bekreftelser fra familie, kollegaer o.l. på at du har hatt vedvarende nakkeplager.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

Personskade advokat og quote 16

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Etter en bilulykke der jeg fikk skade i nakke og rygg, fikk jeg god hjelp av Natalie Naini, som er en dyktig Advokat hos Codex Advokat Oslo AS.

Natalie Naini har hjulpet meg gjennom hele prosessen, gitt råd, støttet og oppmuntret meg når det har vært tungt og jeg har hatt lyst til å gi opp. Etter god hjelp fra henne, kom vi i mål med et resultat jeg er veldig fornøyd med. Jeg anbefaler denne dyktige advokaten på det varmeste.

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater