Velkommen til Norges største personskadeavdeling

Våre personskadeadvokater er spesialister innen erstatning og forsikring og har lang og inngående erfaring med trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Vi forhandler med forsikringsselskapene og NPE på vegne av de skadelidte. Vi møter dem ofte i retten, og oppnår gode resultater. Vi holder til i Oslo, men er landsdekkende.

  • Hva bistår vi med?

Personskadeadvokater no small picture

Mer om Codex Advokat

Transparent trafikkskade
Trafikkskade
Får du en trafikkskade vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. En trafikkskade kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av tapte inntekter, i verste fall resten av livet.
Transparent yrkesskade
Yrkesskade
En yrkesskade kan gi deg et økonomisk tap, som inntektstap, økte utgifter eller tapt evne til å gjøre hjemmearbeid. I verste fall gjør yrkesskaden at du står utenfor yrkeslivet resten av livet. Dette skal du ha erstatning for.Pasientskade
Transparent pasientskade
Pasientskade
Har det blitt begått feil i medisinsk behandling du har mottatt, slik at du har fått en pasientskade, kan du ha krav på pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Trafikkskade

De fleste personskadesakene som behandles av forsikringsselskapene, gjelder skade som er oppstått i veitrafikken. De klassiske eksemplene er skader på fører eller passasjer i bil, som følge av kollisjon eller utforkjøring. Andre kan være fotgjengere og syklister som skades ved påkjørsel eller sammenstøt med kjøretøy. Ansvaret forsikringsselskapene har etter loven er et rent objektivt ansvar, og den skadde har krav på erstatning hos det forsikringsselskapet bilen var forsikret i selv om ingen er skyld i skadehendelsen. Dersom den skadevoldende bil var uforsikret, kan personskadekravet rettes mot Trafikkforsikringsforeningen.

Yrkesskade

Arbeidstakerens vern mot økonomiske og helsemessige skader ved deltagelse i arbeidslivet er blitt gradvis bygget ut gjennom det forrige århundret. Yrkesskadene er i dag regulert i lov om yrkesskadeforsikring. Ved innføring av loven ble det innført en obligatorisk plikt for arbeidsgivere til å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Hvor arbeidsgiver har forsømt sin forsikringsplikt, rettes kravet mot Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Pasientskade

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. I tillegg må skaden skyldes behandlingssvikt. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning. I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Formålet med erstatningen er altså å dekke ekstra utgifter som skyldes pasientskaden. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger. Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.

Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som "plaster på såret".

Forsikringsrett

Forsikringssaker har stor betydning for de involverte. Sakene kan reise kompliserte problemstillinger, og dreier seg ofte om store verdier. Forsikringsselskapene har ekspertise og ressurser selv, og de som rammes av en skade føler ofte behov for bistand. En dyktig og spesialisert advokat vil være en god støttespiller, og kan være med å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Trygderett

Folketrygden er et sosialt stønadssystem. Formålet å gi økonomisk trygghet, og å motvirke forskjeller i samfunnet, ved å sikre inntekt og dekke særlige utgifter for de som blir rammet av bl.a. sykdom, skade, arbeidsuførhet og arbeidsløshet. Det er NAV som administrerer folketrygden. Dette innebærer at krav på ytelser man skulle anføre å ha, må fremsettes for det lokale NAV-kontoret. Dette kan skje både skriftlig og muntlig.

Advokat erstatning

Er du blitt personskadet kan det være vanskelig å finne ut av hvilke rettigheter du har i forhold til bl.a. forsikringsselskap og NAV. Vår erfaring med personskadesaker viser at den som har en personskade har stort behov for informasjon om sine rettigheter, og behov for hjelp til å få utbetalt erstatning.

Du skal ikke stole på den informasjon og de forslag om eksempelvis lege/spesialist som forsikringsselskapene kommer med. Regelverket er også komplisert, og derfor er det viktig så tidlig som mulig å komme i kontakt med advokat. Les mer om advokat erstatning her.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater