Særskilt om vilkåret 'i arbeid'

Dersom du er utsatt for en skade på arbeid, kan du ha krav på erstatning for yrkesskade. Men må skaden ha skjedd under utførelsen av arbeidsoppgaver? Hva menes egentlig med vilkåret "i arbeid"?


Denne artikkelen tar sikte på å gi en kort oversikt over vilkårene for yrkesskade, med fokus på "i arbeid".


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/08/2018

Inngangsvilkårene for yrkesskade

Både NAV og yrkesskadeforsikringen kan gi kompensasjon ved yrkesskader. Definisjonen av en yrkesskade er i utgangspunktet lik i begge sammenhenger. Folketrygdloven og lov om yrkesskadeforsikring skriver at yrkesskade i utgangspunktet omhandler:

"Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden." (folketrygdloven § 13-6)

"Yrkesskadeforsikringen skal, med de unntak som følger av § 11, dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden (min utheving)" (Yrkesskadeforsikringsloven § 10)

Denne artikkelen vil kort redegjøre for de ulike vilkårene, med fokus på vilkåret "i arbeid".

De tre vilkårene 1) i arbeid, 2) på arbeidsstedet og 3) i arbeidstiden har en sterk innbyrdes sammenheng.

Arbeidsstedet omfatter arbeidsplassen med tilhørende områder som ikke er tilgjengelige for allmennheten. Reise til og fra arbeidsstedet omfattes normalt sett ikke av yrkesskadedekningen.

Arbeidstiden omfatter en normal arbeidsdag, inkludert overtid og klargjøring til arbeid.

Disse to vilkårene volder normalt sett ikke problemer ved vurderingen av om en skade faller innenfor eller utenfor yrkesskadedekningen. Men der hvor skaden for eksempel har skjedd utenfor arbeidsstedet, vil vilkåret "i arbeid" ofte ha avgjørende betydning.

I arbeid

Vilkåret "i arbeid" omfatter arbeidsoppgavene dine i henhold til arbeidsavtalen. Skader som har oppstått ved gjøremål som har tilknytning til arbeidet, som for eksempel lunsj og klesskift/klargjøring til arbeid, omfattes normalt sett også av yrkesskadedekningen.

Rt 2014 s. 513 omhandlet en arbeidstaker som ble skadet i en akeulykke i forbindelse med et faglig seminar i regi av arbeidsgiver. Spørsmålet var om skaden kunne anses for å ha skjedd "i arbeid".

Høyesterett fremhever at skader som inntreffer under rent sosiale aktiviteter i regi av arbeidsgiver vanligvis ikke omfattes av yrkesskadedekningen, som eksempelvis julebord eller organisert trening etter arbeidstid. Retten sier imidlertid så at:

"Imidlertid er det ikke utelukket at en skade som har skjedd under en sosial aktivitet eller fritidsaktivitet, kan ha skjedd «i arbeid». Ved den nærmere vurderingen er det sentralt hvilken tilknytning og nærhet det er mellom aktiviteten og arbeidstakerens ordinære arbeid. Når aktiviteten har skjedd i tilknytning til et faglig seminar, vil avgjørelsen av om aktiviteten har skjedd «i arbeid», først og fremst bero på om aktiviteten må anses som arbeid i relasjon til det aktuelle seminaret, det vil si om aktiviteten inngikk i seminaret på en slik måte at den må sies å være arbeid." (min utheving)

Høyesterett la i denne saken vekt på at formålet med akingen var å skape et positivt engasjement, og at deltakelsen var forventet av arbeidsgiver. Det var også arbeidsgiveren som arrangerte og betalte for akingen. Skaden ble etter dette ansett for å ha skjedd "i arbeid".

Et annet eksempel på at vilkåret "i arbeid" har vært avgjørende for om skaden ble godkjent som yrkesskade eller ikke er Rt. 2006 s. 1129. Saken omhandler en lege som ble skadet i kneet under en pågripelse på kontoret sitt på grunn av mistanke om promillekjøring. Legen var i arbeid da politiet kom, og skaden han pådro seg var et hendelig uhell.

Spørsmålet var om kneskaden falt inn under yrkesskadedekningen. Retten kom til at:

"Min konklusjon etter denne gjennomgåelse av lovtekst, forarbeider og teori er at skade som inntrer i arbeidstiden på arbeidsplassen mens arbeidstakeren er i arbeid for arbeidsgiveren i utgangspunktet vil være omfattet av bestemmelsene om yrkesskadetrygd selv om skaden ikke har sammenheng med selve arbeidet. Men en skade kan falle utenfor dekningsområdet dersom den er inntrådt under utførelsen av arbeid hovedsakelig i egen interesse, eller i andre spesielle situasjoner hvor den skadete ved sin opptreden må anses å ha brakt seg over i den private sfære som for eksempel i visse tilfeller av slagsmål." (min utheving)

Høyesterett konkluderte etter dette med at skaden var skjedd "i arbeid".

Der hvor en er i tvil om skaden skjedde under utførelsen av arbeid, vil således et vurderingsmoment være om du har brakt deg over i den private sfære. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom du blir skadet når du gjør et privat ærend i arbeidstiden.

I trygderettspraksis finner en flere eksempler på at vilkåret i arbeid har vært diskutert.

TRR 2012 – 1324 omhandlet to kollegaer som herjet mens de ventet på å frakte rein. En av kollegaene ble skadet under herjingen, og retten mente da at personen hadde brakt seg ut av arbeidssituasjonen ved å herje. Skaden ble ikke godkjent som yrkesskade.

I TRR 2006 - 2988 ble en bilmekaniker skadet etter håndgemeng med en kollega på verkstedet. I denne saken la imidlertid retten vekt på at slåsskampen var utløst av en faglig diskusjon, og at mekanikeren derfor ikke hadde brakt seg ut av arbeidssituasjonen. Skaden ble således godkjent som yrkesskade av det offentlige.

Oppsummering

Dersom du er utsatt for en skade på arbeid, kan detaljene være avgjørende for om skaden blir godkjent som yrkesskade. Et av vilkårene for å få godkjent en yrkesskade, samt få erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet, er at skaden har skjedd i arbeid. Ved vurderingen av vilkåret legges det blant annet vekt på om den som ble skadet hadde brakt seg ut av arbeidssituasjonen da skaden skjedde, herunder om aktiviteten vedkommende gjorde var i arbeidsgivers interesse eller i egeninteresse.

En erfaren advokat kan bistå deg med å få frem de viktige detaljene, og slik belyse saken på best mulig måte. Dersom du er utsatt for en yrkesskade, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat med spesialisering innenfor området.

  • Les mer om yrkesskader på vår hovedside om yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater