Skadeserstatningsloven § 3-2 a: Erstatning til barn

Skadeserstatningsloven § 3-2 a: Erstatning til barn

Den 1. mars 2018 ble reglene om barneerstatning endret, og dette medførte en bedret rettsstilling for barn som blir skadet. Om barnet ditt er dekket under de nye eller gamle reglene beror på når ulykken skjedde.Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
12/05/2022

Inntektstaperstatning til barn - Skadeerstatningsloven § 3-2 a)

Den nåværende bestemmelsen i skadeerstatningsloven § 3-2 a) gjelder fra 1. mars 2018, og alle ulykker som skjer fra og med denne datoen vil omfattes.

Formålet med endringen var å etablere mer nyanserte utmålingsregler, samt styrke det erstatningsrettslige vernet til unge skadelidte.

I den gamle bestemmelsen ble inntektstap og menerstatning vurdert samlet. Dagens § 3-2 a) omhandler kun inntektstap og arbeid i hjemmet, og skadelidte vil kunne ha krav på menerstatning, utgifter og oppreisning i tillegg.

Hvem omfattes?

Det står i første ledd at:

"Har den skadelidte på skadevirkningstidspunktet ikke fylt 19 år, ytes erstatning for varig tap i erverv, herunder tap i verdien av arbeid i heimen, etter paragrafen her."

Skadevirkningstidspunktet betyr når barnet opplever de første symptomene i form av nedsatt helsetilstand, ikke når skaden eller sykdommen er fullt utviklet.

Dersom skadelidte er 19 år og eldre på skadevirkningstidspunktet vil erstatningen beregnes individuelt.

Med varig tap i erverv menes i utgangspunktet livsvarig. Der det er usikkerhet om skaden vil føre til livsvarig uførhet, så vil man kunne fastsette erstatningen terminvis.

Loven skiller i hovedsak mellom inntektstap før fylte 21 år og etter 21 år.

Inntektstap før fylte 21 år

Inntektstap frem til og med det året den skadelidte fyller 21 år skal erstattes med et visst antall G som er fastsatt i forskrift.

Det settes her et minstekrav på 10 % varig medisinsk invaliditet, hvilket betyr at lavere invaliditetsgrader ikke vil få utbetalt erstatning for eventuelt tap før fylte 21 år.

Det er videre grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet man tar utgangspunkt i.

Inntektstap fra 21 år

Inntektstap etter det året den skadelidte fyller 21 år skal erstattes med 50,8 G ved 100 % uførhet og utmåles dette året. Dersom beregningen av tapet skjer et senere år, fastsettes erstatningen til 51,8 G.

Man tar her utgangspunkt i hvilken nedsatt arbeidsevne den skadelidte har, og ikke varig medisinsk invaliditet som tidligere. Ved lavere ervervsuførhet enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig.

Ved varig medisinsk invaliditet fra 10 % til 25 % kan den skadelidte som et alternativ til de øvrige beregningsmetodene kreve at inntektstapet fastsettes til en engangserstatning.

Dersom skadelidte ønsker en engangserstatning, så må krav om dette fremmes til forsikringsselskapet innen det året skadelidte fyller 16 år, og senest fem år fra skadevirkningstidspunktet.

Loven gir også andre muligheter for å beregne inntektstapet, blant annet dersom skadelidte har hatt inntekt over en viss størrelse før ulykken skjedde. De ulike beregningsmetodene gir god fleksibilitet og sikrer et godt rettsvern for barn som blir skadet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å beregne hvilke utmålingsregler som gir høyest utbetaling.

Erstatning for arbeid i hjemmet

Skadeerstatningslovens § 3-2a) regulerer også utmåling av erstatning for arbeid i hjemmet, og det er to nivået av erstatning skadelidte kan ha krav på.

 • Skadelidte kan få 4 G ved varig tap av evnen til å utføre en vesentlig del av tyngre hjemmearbeid.
 • Skadelidte kan få 8 G ved varig tap av evnen til å utføre en vesentlig del av også lettere hjemmearbeid.

Det beror på en konkret vurdering hvordan skaden påvirker evnen til å utføre arbeid i hjemmet.

I tillegg tilinntektstap og arbeid i hjemmet kan skadelidte ha krav på erstatning for utgifter, menerstatning og oppreisning. Dette reguleres av andre bestemmelser i skadeerstatningsloven.

Det vil under disse erstatningspostene ikke være et like strengt varighetskrav som ved vurderingen av inntektstapet.

De gamle reglene om barneerstatning

Dersom ulykken skjedde før 1. mars 2018 skal erstatningen beregnes etter de gamle reglene i skadeerstatningsloven § 3-2 a). Dette er fordi loven ikke gis tilbakevirkende kraft.

De gamle reglene styres i hovedsak av størrelsen på varig medisinsk invaliditet, herunder skadens omfang.

Hvem omfattes?

Det følger av bestemmelsens første ledd at personer som blir utsatt for en personskade før fylte 16 år, skal ha erstatning etter denne bestemmelsen i skadeserstatningsloven.

Den gamle bestemmelsen tar utgangspunkt i bursdagen til barnet, og ikke skadevirkningstidspunktet slik som den nye regelen.

Beregning av erstatning

Hovedregelen for utmålingen ved de gamle reglene om barneerstatning er at erstatningen skal utgjøre 40 ganger grunnbeløpet ved 100 % medisinsk invaliditet, og forholdsmessig mindre ved lavere invaliditetsgrader.

Dersom varig medisinsk invaliditet blir satt til under 15 %, så vil skadelidte ikke få erstatning. Det er derfor svært viktig at skaden blir vurdert riktig, og at alle plager blir tatt med i vurderingen.

Vi kan bistå med å finne og foreslå spesialist for selskapet, slik at barnet får en nøytral vurdering av skadens omfang.

Dersom skadelidte de siste to år før skaden skjer hadde en gjennomsnittlig arbeidsinntekt på 5 G eller mer, kan beløpene etter annet ledd forhøyes i det omfang det finnes rimelig.

Skadelidte kan i tillegg til den standardiserte erstatningen ha krav på erstatning for utgifter etter skadeerstatningslovens § 3-1.

Hva gjør våre advokater for deg?

Barneerstatningssaker byr på mange vanskelige problemstillinger, og det kan derfor være en fordel å få bistand fra en advokat med erfaring og spesialisering innenfor området.

Du får hjelp med blant annet:

 • Kontakt med ansvarlig forsikringsselskap.
 • Innhenting og vurdering dokumentasjon i saken.
 • Vurdering av årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet.
 • Vurdering av spesialistvalg.
 • Forhandling om erstatningsnivået.
 • Vurdering av eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet.

Erfaringsmessig lønner det seg å ta kontakt med en advokat dersom man har blitt utsatt for en personskade. Erstatningsutbetalingene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Bli kjent med våre advokater

Sitat Nils2

"Gällande yrkesskadesak!

Jag kom i kontakt med Codex advokatfirma gällande min yrkesskada efter en skidolycka i Norge.

Fick utomordentlig hjälp utav en kunnig och proffsig advokat Line Naja Ronander som varit helt fantastisk hela vägen från början till slut. Jag är så oerhört tacksam för hennes drivkraft och viljan att hjälpa mig och känslan av att den är genuin. Det har varit enkelt att jobba med Line och hon har varit tydlig, noggrann och hjälpsam i sitt arbete och jag har hela tiden känt en trygghet och tillit i hennes arbete. Jag känner inte att det hade funnits något som Line skulle kunnat förbättra i sitt arbete utan kan endast ge henne de bästa rekommendationerna.

Skulle jag vara i behov av en advokat igen är det Line jag vänder mig till utan att tveka."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater