Yrkesskade: Dekning av utgifter

En mann sitter på bussen og ser ut vinduet. Foto

Dersom du blir utsatt for en trafikkskade eller yrkesskade, påløper det ofte en rekke kostnader. Utgifter til offentlig godkjent behandling og legebesøk dekkes under egenandelsordningen. Men hva med reiseutgiftene som kan påløpe ved behandling og legebesøk? Hva kan du få dekket av dette?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
21/03/2023

Hva får du dekket fra NAV?

Krav om erstatning for trafikkskade og yrkesskade følger to spor: et mot forsikringsselskapet og et mot NAV. Erstatningen fra forsikringsselskapet skal være et supplement til de offentlige ytelsene. Det er derfor viktig at du parallelt med forsikringssaken sørger for at du får alle ytelsene du har krav på fra NAV.

NAV dekker en stor andel av utgifter til medisinsk behandling, bl.a. legekonsultasjoner, behandling på sykehus og kjøp av nødvendige medisiner. Vanligvis betaler asienten en mindre egenandel. Det er også en øvre grense for mye man skal betale i egenandeler pr år. Dette kalles for egenandelstak. Når man har betalt egenandeler opp til egenandelstaket, er ytterligere behandling gratis.

Utgifter til medisinsk behandling kan også kreves erstattet fra forsikringsselskapet. Men fordi mye dekkes av NAV, vil forsikringsselskapets ansvar som hovedregel være begrenset til egenandelene.

Egenandelstak 1 og 2

Stortinget fastsetter hvert år egenandelstak 1 og 2 for ulike helsetjenester. Egenandelstakene utgjør det høyeste samlede beløpet et medlem skal betale i godkjente egenandeler i løpet av et år. For 2015 er egenandelstak 1 kr 2.185 og egenandelstak 2 kr 2.670.

Folketrygdloven § 5-3 lister opp de ulike helsetjenestene som omfattes av egenandelstak 1 og 2.

Under egenandelstak 1 omfattes blant annet:

 • legehjelp
 • psykologhjelp
 • viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr
 • reiseutgifter
 • radiologisk undersøkelse og behandling

Under egenandelstak 2 omfattes blant annet:

 • tannlege- og tannpleierhjelp ved visse sykdommer
 • fysioterapi
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private - rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
 • behandlingsreiser til utlandet (klimareiser).

Når du har passert utgiftsgrensen for egenandelstak 1, vil HELFO automatisk sende deg et frikort. Dette betyr at du ikke trenger å betale mer i utgifter til lege, psykolog og reiseutgifter. Frikort for egenandelstak 2 må du selv søke på, og det er derfor viktig at du følger med på om du har krav på dette.

Får du dekket reiseutgiften ved trafikkskade?

Dersom du på grunn av trafikkskaden har utgifter til reise til behandling og legebesøk, vil du ha krav på å få dekket dette under egenandelstak 1. Behandlingen må videre være offentlig godkjent, og du vil derfor ikke få dekket reiseutgifter til for eksempel fotsoneterapi eller andre behandlinger som ikke godkjennes av det offentlige.

Reise til og fra behandling må du i utgangspunktet legge ut for selv og søke om refusjon av kostnaden fra Pasientreiser etter at reisen er gjennomført.

Du må som utgangspunkt benytte rutegående transport (f.eks. buss, tog, trikk, rutebåt) dersom du skal få dekket reiseutgiftene til og fra behandling. I forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasientens reise for undersøkelse eller behandling fremgår det at:

"En pasient har rett til utgiftsdekning tilsvarende taksten for billigste transport med rutegående transportmiddel."

Det er imidlertid unntak for å få dekket annen transport enn med billigste rutegående transportmiddel.

Dette er:

a) ved behov for øyeblikkelig hjelp

b) når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig

c) når kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig eller

d) dersom de samlede utgiftene ved bruk av annen transport ikke er høyere enn de samlede utgiftene ved bruk av rutegående transportmiddel

Dette betyr at du kan få dekket reiseutgifter ved å benytte egen bil dersom helsetilstanden din etter en trafikkskade gjør det nødvendig. Du må da få attest fra legen din på at det å kjøre bil er nødvendig.

For å få dekning må reisen som hovedregel være lengre enn 3 kilometer, og kostnaden må være over lokal minstetakst.

Får du dekket reiseutgifter ved yrkesskade?

Ved yrkesskader dekker NAV som hovedregel alle utgifter til medisinsk behandling.

I forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasientens reise for undersøkelse eller behandling fremgår det at:

"ved en skade eller sykdom som regnes som yrkesskade, ytes det full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden."

Det følger også av forskriften at det ikke skal betales egenandel ved blant annet reise for undersøkelse eller behandling som er en følge av yrkesskade eller krigsskade.

En forutsetning for å få innvilget ytelser med yrkesskadefordel, er at man får yrkesskaden godkjent som yrkesskade av NAV. Ved krav om dekning av reiseutgifter, er det videre avgjørende at reiseutgiften har årsakssammenheng med den godkjente yrkesskaden.

Siden NAV dekker de fleste utgifter til medisinsk behandling ved yrkesskader, vil det normalt ikke være noe å kreve fra forsikringsselskapet.

Oppsummert

Utgifter til medisinsk behandling for skader etter trafikkulykke eller yrkesskade dekkes av NAV eller forsikringsselskapet. Dette gjelder også reiseutgifter til og fra behandling. Som skadelidt har du en tapsbegrensningsplikt, som betyr at du har en plikt til å søke å få dekket de utgiftene du kan fra det offentlige. For deg som er utsatt for en trafikkskade eller yrkesskade er det derfor viktig å vite hvilke utgifter du kan få dekket fra det offentlige, og hvilke du må rette til forsikringsselskapet.

Dersom du er utsatt for en trafikkskade eller yrkesskade, anbefaler vi at du tar kontakt med Codex Advokat som har spesialisering innenfor området

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

Njaal sitat

"Etter en bilulykke der jeg fikk skade i nakke og rygg, fikk jeg god hjelp av Natalie Naini, som er en dyktig advokat hos Codex Advokat Oslo AS.

Natalie Naini har hjulpet meg gjennom hele prosessen, gitt råd, støttet og oppmuntret meg når det har vært tungt og jeg har hatt lyst til å gi opp. Etter god hjelp fra henne, kom vi i mål med et resultat jeg er veldig fornøyd med. Jeg anbefaler denne dyktige advokaten på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater