Hvordan får du erstatning ved tjeneste i internasjonale operasjoner etter 2009?

En mann sitter overfor en dame og prater. Foto

Hvilke rettigheter har du dersom du er blitt påført en skade eller sykdom i en internasjonal operasjon etter 1. januar 2010? Våre advokater forklarer dine erstatningskrav etter forsvarsloven § 55.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Hvem har rett på erstatning etter forsvarsloven § 55?

Norske soldater har deltatt i en rekke internasjonale operasjoner for eksempel i Afghanistan og Mali.

Dessverre er tjenestegjøring i en internasjonal operasjon ikke risikofritt, og noen påføres skader og sykdommer.

Etter forsvarsloven § 55 er det et objektivt erstatningsansvar for personskade i internasjonal operasjon etter 1. januar 2010.

Det betyr at under forsvarsloven § 55 så er soldater dekket, men også sivilt personell og vernepliktige som tjenestegjør i en internasjonal operasjon.

Internasjonal operasjon er enhver operasjon i utlandet som er godkjent av norske myndigheter, og som krever bruk av militære styrker.

Erstatning dersom du ble skadet før 2010?

Soldater som har tjenestegjort i internasjonaleoperasjoner i perioden 1978-2009 har også rett på erstatning for psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon.

De er ikke dekket under Forsvarsloven § 55, men det er laget særordninger som gir rett på billighetserstatning og kompensasjon for økonomisk tap.

Hvilke skader kan du få erstatning for etter forsvarsloven § 55?

Etter forsvarsloven § 55 har du rett på erstatning for skade eller sykdom, herunder psykiske belastningslidelser, som du pådrar deg som følge av tjenesten.

For å ha rett til erstatning er det tilstrekkelig at du kan sannsynliggjøre at skaden eller sykdommen du har fått, har oppstått som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon.

Du må ikke kunne sannsynliggjøre at skaden skylde en eller flere bestemte hendelser.

Mistenker du at du er påført en skade som skyldes tjeneste i internasjonal operasjon?

Dersom du mistenker at du er påført en skade eller sykdom som skyldes tjeneste i en internasjonal operasjon så må du melde skaden, sykdommen eller de psykiske plagene til Statens pensjonskasse og NAV.

Du må melde skaden/sykdommen til både Statens pensjonskasse og NAV, for å få de ytelsene og den erstatningen som du har krav på.

Du benytter egne skademeldingsskjemaer. Skjemaene finner du på internettsidene til NAV og Statens pensjonskasse.

OBS!

Vær grundig når du fyller ut skademeldingsskjemaene, og gi korrekte opplysninger. Opplysningene som gis i skademeldingene blir tillagt stor vekt ved vurderingen av om du er påført en skade, sykdom eller psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon.

Få bistand av Forsvaret for å melde om skaden, sykdommen eller de psykiske plagene til Statens pensjonskasse og NAV.

Hva kan du ha rett på i erstatning etter forsvarsloven § 55?

Etter forsvarsloven § 55 kan du har rett på erstatning for følgende:

 • Menerstatning
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne

Hvordan utbetales erstatningen?

Erstatning etter forsvarsloven § 55 utbetales vanligvis som en engangsytelse.

Hvis det samlede beløpet utgjør mer enn ni ganger folketrygdens grunnbeløp, kan du velge å få utbetalt erstatningen helt eller delvis i terminer.

Ytelser i terminer skal utbetales månedlig frem til oppnådd pensjonsalder.

Før utbetalingene starter, skal Statens pensjonskasse informere om konsekvensene av valget mellom engangsutbetaling og terminytelser.

Er du dekket av yrkesskadeforsikringen ved tjeneste i en internasjonal operasjon?

Ja, ved tjeneste i internasjonal operasjon er du også dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Yrkesskadeforsikringen dekker imidlertid kun skader og sykdommer som du blir påført etter en arbeidsulykke og yrkessykdommer.

Yrkesskadeforsikringen dekker for eksempel ikke psykiske plager som du har fått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon under krevende forhold og belastninger over lang tid.

Har du fått psykiske plager etter en konkret hendelse, for eksempel etter en bilulykke, så er du også dekket under den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Er du dekket under hovedtariffavtalen?

Ved tjenestegjøring i internasjonal operasjon er du også dekket under hovedtariffavtalen.

Etter hovedtariffavtalen og særavtale om tjenestegjøring i internasjonal operasjon er forsikringssummen forhøyet.

Maksimal erstatning er 65 G.

Har du rett på billighetserstatning ved tjeneste i internasjonal operasjon etter 2009?

Dersom du er påført varige psykiske plager etter tjenestegjøring i en internasjonal operasjon etter 2009 kan du ha rett på billighetserstatning.

I vår artikkel om billighetserstatning går vi grundig igjennom vilkårene for å få billighetserstatning, og hvordan du skal gå frem for å søke om billighetserstatning.

Normalt vurderer Statens Pensjonskasse først om du har rett på billighetserstatning. Deretter vurderes det om du har rett på ytterligere i erstatning etter forsvarsloven § 55.

Har du rett på erstatning fra FN?

Er du påført en skade eller PTSD etter tjeneste i en FN ledet operasjon kan du har rett på erstatning fra FN.

Har du rett på erstatning fra alle de ulike erstatningsordningene?

Nei. Du har ikke rett på erstatning fra alle de ulike erstatningsordningene.

Du har rett på å få din erstatning beregnet etter det regelsettet/ordningen som gir deg mest i erstatning.

Hva gjør du dersom du får avslag på erstatning?

Dersom du er påført psykiske senplager etter tjeneste i en internasjonal operasjon, og Statens pensjonskasse mener at du ikke har rett på erstatning etter forsvarsloven § 55, kan det klages over avgjørelsen.

I så fall klages det til Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Nemda vurderer om vurderingen fra Statens pensjonskasse skal opprettholdes, endres eller eventuelt sendes tilbake til Statens pensjonskasse for ny behandling.

I klagenemnda får du anledning til å møte opp og fremlegge din sak, enten alene eller sammen med din advokat.

Opprettholder nemnda avslaget fra Statens pensjonskasse kan du ta saken til rettssystemet.

Søksmål må reises innen 6 måneder fra underretning om avgjørelse i klagenemnda er kommet frem til deg.

- Skade eller sykdom som ikke er en psykisk belastningslidelse

Dersom din skade eller sykdom ikke er en psykisk belastningslidelse så kan avgjørelsen fra Statens pensjonskasse ikke klages til klagenemnda, men du kan gå til søksmål mot Statens pensjonskasse.

Søksmål må reises innen 6 måneder fra det tidspunkt underretning om endelig vedtak fra Statens pensjonskasse er kommet frem til deg.

Får du dekket utgifter for at en advokat hjelper til med å klage over avgjørelse fra Statens pensjonskasse?

Dersom du kan dokumentere at du har en psykisk belastningsskade, og at du har tjenestegjort i en internasjonal operasjon, får du dekket rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand ved klagebehandlingen i nemnda.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Saker som omhandler psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjon er kompliserte saker. Advokaten bistår deg med å klage over et avslag fra Statens pensjonskasse.

Dekkes utgifter for advokat mens Statens pensjonskasse vurderer om du har rett på erstatning etter forsvarsloven § 55?

Du får dekket rimelig og nødvendige utgifter for bruk av advokat under behandlingen av om du har rett på erstatning etter forsvarsloven § 55.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Det kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke erstatningsordninger som er aktuelle. Advokaten hjelper deg å få oversikt, og å fremme krav om erstatning etter forsvarsloven § 55.

Slik hjelper våre advokater deg

Vi i Codex advokat er spesialiserte på erstatningsrett ved personskader og har lang erfaring med saker som gjelder skade eller sykdom etter tjeneste i internasjonal operasjon.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

En spesialisert personskadeadvokat vil se nærmere på din sak, og bistår deg med å kreve erstatning etter forsvarsloven § 55.

Vi hjelper deg blant annet med:

 • Å melde krav under forsvarsloven § 55
 • Bistå med utredningen av saken
 • Fremsette erstatningskrav, og vurdere erstatningstilbud fra Statens pensjonskasse
 • Klage til klagenemnda
 • Fremsette søksmål med krav om erstatning

Bli kjent med våre advokater i dag.

"Er veldig godt fornøyd med hjelpen jeg fikk av Margrethe Hansen, i forbindelse med en yrkesskade."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor børe du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.
Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater