Bilansvarsloven § 8: Sammenstøt og kollisjon

Design uten navn 22

I Norge er alle biler lovpålagt å ha ansvarsforsikring for skader som motorvognen “gjer”. Ansvarsforsikringen dekker ikke skade på egen bil. Dersom man vil ha forsikring også for materialskadene på egen bil må man tegne forsikring som også dekker skader på egen bil. Dette kalles for kaskoforsikring.


Dersom man ikke har kaskodekning vil man kun få erstatning for skader på egen motorvogn dersom den andre motorvognen som var involvert i kollisjonen er fullt erstatningsansvarlig etter bilansvarsloven § 8.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
03/01/2022

Objektivt ansvar etter bilansvarsloven § 4

Erstatningsansvaret for skade på person eller ting er objektivt etter bilansvarsloven § 4. At ansvaret er objektivt betyr at det ikke er krav om skyld.

Bilansvarsloven § 4 gjelder imidlertid ikke ved kollisjon mellom to eller flere kjøretøy. Ved kollisjon mellom kjøretøy er det bilansvarsloven § 8 som avgjør hvem av bilene som er erstatningsansvarlig. Bestemmelsen i bilansvarsloven § 8 kalles derfor sammenstøtsregelen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere hvilket regelsett som gjelder i din sak, og om man kan benytte norsk rett.

Krav om at det er motorvognen som "gjer" skade

I bilansvarsloven benyttes ordet "motorvogn" framfor kjøretøy. For at bilansvarsloven skal erstatte skadene som er forårsaket av motorvogn, er det krav om at motorvognen blir brukt som sådan eller det er uforsvarlig parkert.

Som eksempel kan det nevnes en kranbil som gjør skade.

Dersom kranbilen gjør skade mens den kjører er det klart at skadene faller inn under bilansvarsloven. Dersom kranen gjør skade etter at støttebeinene er satt ut og kranen benyttes som kran, er det i rettspraksis fastslått at kranbil i et slikt tilfelle ikke er i bruk som motorvogn.

Det er i et slikt tilfelle ikke som motorvogn kranen gjør skade, men som kran.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere hvorvidt "gjer-kriteriet" er oppfylt dersom det har oppstått tvil om det.

Sammenstøtsregelen

Etter bilansvarsloven § 8 er det, i tillegg til kravet om at det er motorvognen som "gjer" skaden, også krav om at skaden skyldes brudd på trafikkreglene, uaktsomhet eller teknisk sviktfor at skaden faller inn under bilansvaret. Man kan således si at bilansvarsloven § 8 inneholder et dobbelt årsakskrav.

Dersom et sammenstøt ikke skyldes brudd på trafikkreglene, uaktsomhet eller teknisk svikt, vil det heller ikke være erstatningsansvar etter bilansvarsloven.

Ved et sammenstøt mellom biler vil de gjøre skade på hverandre. Bilene vil dermed være både skadevolder for skade på den annen bil, og skadelidt for skade på egen bil.

Det som et spesielt med bestemmelsen i bilansvarsloven § 8, er at det etter bestemmelsens annet ledd foretas en skyldfordeling mellom bilene dersom begge bilene gjorde skaden som et resultat av brudd på trafikkreglene, uaktsomhet eller teknisk svikt. Det skal da vurderes hvor mye ansvaret skal settes ned på hver bil, som følge av at fører eller eier selv er skyld i skaden.

Det gjøres altså en avkortning når man også selv er skyld i skaden.

Systemet er slik at dersom det kan godtgjøres at årsaken til skaden er at den ene vognen "gjer" skaden, samtidig som skaden også kommer av brudd på trafikkreglene, uaktsomhet eller teknisk svikt vil forsikringsselskapet til motorvognen være ansvarlig fullt ut. Men forutsetningenfor fullt ansvar er at den andre motorvognen ikke har medvirket til skaden.

Dersom den andre bilen har medvirket til sin skade etter bilansvarsloven § 8, blir det spørsmål om reduksjon på grunn av medvirkning.

Begrunnelsen for at det ikke er et objektiv erstatningsansvar etter bilansvarsloven § 8, er først og fremst hensynet til å holde kostandene med den lovpålagte ansvarsforsikringen nede. Skade på motorvogn vil lett føre til store tap, og det ville økt forsikringspremien om det gjaldt et rent objektivt ansvar også her.

Personskade

Når fører eller passasjer i en motorvogn blir skadet i sammenstøtet med en annen motorvogn så kan skadelidte alltid fremsette et erstatningskrav til forsikringsselskapet til den motorvognen som personen var fører eller passasjer i. Dette følger av bilansvarsloven § 4.

Når forsikringsselskapet til den motorvognen som skadelidte var fører eller passasjer i betaler ut erstatning til skadelidte, kan forsikringsselskapet kreve regress etter bilansvarsloven § 8 av forsikringsselskapet til den ansvarlige motorvognen etter bilansvarsloven § 8.

Etter påkjørsel av bil kan man ha rett på erstatning både for økonomisk og ikke økonomisk tap.

De ulike erstatningspostene som kan være aktuelle er:

 • Påført og fremtidig inntektstap.
 • Påført og fremtidige merutgifter.
 • Tapt hjemmearbeidsevne.
 • Menerstatning.
 • Oppreisning.

Erstatning for inntektstap

Erstatning for påført og fremtidige inntektstap vil være differansen mellom den inntekten skadelidte ville ha hatt uten skadne og hvilke inntekter/ytelser skadelidte har hatt skaden.

Merutgifter

Ved en personskade etter sammenstøt mellom to biler kan skadelidte bli påført en rekke ulike merutgifter, som blant annet utgifter til undersøkelser, behandling, rehabilitering og medisiner.

Skadelidte rett på erstatning for rimelig og nødvendige merutgifter også for utgifter til juridisk bistand. Dersom skadelidte er blitt påført omfattende skader kan merutgiftene bli betydelige.

Tapt hjemmearbeidsevne

Dersom det er arbeid i hjemmet som skadelidte ikke lenger klarer å utføre som følge av skadene fra kollisjonen har, har han/hun rett på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.

Det må gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak for å avgjøre hvor mye skadelidte har rett på i erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.

Menerstatning

Dersom man ved en kollisjon mellom to biler blir påført en varig og betydelig skade kan man ha rett på menerstatning.

Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse. Tanken er at menerstatningen skal kompensere for tap av livsutfoldelse.

Eksempelvis skal den kunne brukes til å alternative fritidsaktiviteter.

For å ha rett på menerstatning er det krav om at skadelidte har en medisinsk invaliditet på 15% eller mer.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å vurdere om din skade oppfyller kriteriene for å ha rett på menerstatning.

Oppreisning

Dersom bilfører av den ansvarlige bilen har vært grovt uaktsom eller forsettlig kan skadelidte ha rett på oppreisningserstatning.

Oppreisningens størrelse fastsettes utfra en helhetsvurdering der det blant annet legges vekt på:

 • Handlingens objektive grovhet.
 • Skadevolders skyld.
 • Skadens omfang og varighet.
 • Skadelidtes egen oppfatning av skaden vedkommende er påført.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Håvard B

"Jeg ble anbefalt Codex Advokat av en kollega. Skadet meg alvorlig i skiulykke. Jeg ønsker å formidle at det er godt å ha profesjonell hjelp, i en vanskelig situasjon, hvor du ikke lenger har kontroll over egen hverdag.

Derfor retter jeg en stor takk til advokat Line Naja Ronander, for god støtte og veiledning. Det ble et rettferdig resultat, begge parter kunne leve med, og som gir meg ro til å fokusere på fremtiden.

Min anbefaling er å ta kontakt heller før, enn senere, da et forsikringsselskap kan være en overveldende motpart."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.

Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater