Protesebruker – krav på pasientskadeerstatning?

Har du protese og opplever at dette begrenser deg i dagliglivet? I noen tilfeller kunne amputasjonen kanskje vært unngått dersom du hadde fått annen behandling på et tidligere tidspunkt. I andre tilfeller er operasjonsresultatet dårligere enn man kan forvente. En god del av sakene som meldes til Norsk pasientskadeerstatning gjelder protesebrukere. Hva skal til for at du har krav på pasientskadeerstatning? I denne artikkelen gir vi deg oversikt over din rett til pasientskadeerstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/06/2021

FAKTA!
I perioden 2014-2018 har NPE behandlet 322 kneprotesesaker. I 178 av sakene er det gitt medhold. I disse sakene er det foreløpig utbetalt 52 millioner kroner i erstatning.

Når har du krav på erstatning?

Rett til erstatning forutsetter:

 1. ansvarsgrunnlag (feil behandling eller infeksjon som skyldes sykehuset)
 2. årsakssammenheng mellom svikten og skaden
 3. økonomisk tap som følge av skaden

Reglene om erstatningsansvar ved amputasjon/proteseoperasjon finner du i pasientskadeloven § 2. Det grunnleggende vilkåret er at det foreligger en svikt ved helsehjelpen.

Ved vurderingen av om det foreligger svikt, sammenlignes helsehjelpen med alminnelig god praksis. Du har derfor kun krav på erstatning i de tilfellene der skaden du har fått i forbindelse med operasjonen skyldes et avvik fra vanlig god helsehjelp.

I tillegg til at det må foreligge svikt ved helsehjelpen, må skaden skyldes svikten. Dette er kravet til årsakssammenheng. Dersom skaden ville oppstått uavhengig av svikten, har du ikke krav på erstatning.

Til sist kreves det at problemene med protesen har medført økonomisk tap.

NPE innhenter vurderinger fra sakkyndige. Disse tar stilling til om behandlingen i forbindelse med amputasjonen/proteseoperasjonen var slik du kan forvente. Den sakkyndige vurderingen tillegges stor vekt når NPE avgjør om du har krav på erstatning.

Hvilke behandlingsfeil gir deg oftest krav på erstatning?

Det er en rekke feil som kan bli gjort i forbindelse med en proteseoperasjon. De feilene som vi ser flest av i erstatningssakene i NPE er:

 • Infeksjon

  Ved all sykehusbehandling blir du utsatt for bakterier. Ved proteseoperasjoner er det alltid en risiko for at bakterier spres til såret og skaper en infeksjon. Dette kan gi deg et forlenget behandlingsforløp og dårligere sluttresultat. I enkelte tilfeller må du gjennomgå en ny operasjon.
 • Manglende indikasjon for protese

  Noen ganger kan det være at legene anbefaler operasjon, selv om du kanskje kunne oppnådd et bedre resultat ved annen og mindre inngripende behandling. Særlig kan det være grunn til å stille spørsmål om behandlingsvalg i de tilfellene der sluttresultatet etter operasjonen er dårlig.
 • Proteseløsning

  Løsning av protesen er et kjent problem. I en del tilfeller kan dette skyldes infeksjon, se over, men det kan også skyldes andre årsaker, som for eksempel at legen har benyttet en ny type sement som ikke har gode nok egenskaper.
 • Smerter

  Noen opplever varige/langvarige smerter etter operasjonen. Årsaken til smertene kan i en del tilfeller være usikker.
 • Nerveskade

  Alle inngrep innebærer en risiko for nerveskade. Årsaken til nerveskade kan for eksempel være at kirurgen har kuttet en nerve under operasjonen. En annen årsak kan være at nerven har ligget i klem.
 • Instabilitet

  Instabilitet kan være et problem særlig ved kneproteser. Det kan for eksempel skyldes feil valg av protese eller feil ved utføringen av inngrepet.
 • Glutealsvikt

  Når muskelfestet til setemuskulaturen løsner, kalles det glutealsvikt. Dette er et kjent problem ved hofteproteser. Problemet kan oppstå for eksempel som følge av dårlig kirurgisk håndverk eller mangelfull oppfølging i etterkant av inngrepet.

Denne listen tar ikke for seg alle skader du kan få ved proteseoperasjoner.

Hvordan beregnes erstatningen?

En dårlig fungerende protese kan innebære alt fra små til store utgifter/økonomisk tap. Dersom NPE har akseptert at du har vært utsatt for feil behandling, har du krav på å få erstattet hele ditt økonomiske tap som følge av skaden.

Erstatningen størrelse kan variere fra små beløp til opp mot flere millioner kroner ved de alvorlige skadene.

Eksempel på erstatningsposter:

 • Tap av livsutfoldelse (menerstatning)
 • Tap av ervervsevne (inntektstap)
 • Diverse merutgifter til f. eks medisiner, behandlinger, transport etc.

Erstatningen skal supplere de offentlige ytelsene som du har krav på. Der er først når det offentlige tilbudet ikke er tilstrekkelig, at du kan kreves erstatning.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (positivt ansvarsvedtak) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom utfallet blir et positivt ansvarsvedtak, begynner NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse. Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen.

Sentrale vurderinger som avgjør om du får rett til erstatning

 1. Lovreglene

  Hvordan skal lovreglene forstås? Hva sier for eksempel forarbeidene og rettspraksis om hva som skal til for at behandlingen du har fått skal anses som feil behandling? Er det tilstrekkelig at behandlingen ikke har vært optimal, eller kreves et større avvik fra god praksis for at du har krav på erstatning.

 1. En rekke faktiske og medisinske spørsmål:

  – Fikk du nok informasjon om behandlingen og hva du du kunne forvente av sluttresultat?

  – Var plagene dine så store at protese var eneste utvei?

  – Ble inngrepet utført på en god måte?

  – Har du fått infeksjon som skyldes sykehuset?

  – Har oppfølgingen i etterkant av inngrepet vært slik man kan forvente?

  – Skyldes plagene dine i dag operasjonen eller selve grunnlidelsen?

 1. Vurdering av den sakkyndige erklæringen

  I alle saker vil NPE innhente en sakkyndig vurdering. I mange tilfeller er det den sakkyndiges vurdering som avgjør saken. Du har krav på å få kommentere den sakkyndige uttalelsen. Dine kommentarer kan være helt avgjørende for din mulighet til å vinne frem med kravet. Det er derfor viktig at du gjør en grundig jobb ved gjennomgangen av erklæringen. Mange ønsker derfor å få hjelp fra advokat med erfaring fra pasientskadesaker.

Bør du bruke advokat?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av din protesesak. Det kan være detaljer som skiller mellom et positivt og et negativt utfall.

Ønsker du at NPE skal foreta disse vurderingene uten at noen kontrollerer hva som blir gjort?

Vår erfaring er at det kan ha avgjørende betydning for sakens utfall at du har advokat helt fra erstatningskravet fremmes for NPE.

Får du dekket utgifter til advokat?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at proteseoperasjonen gir rett til erstatning. Unntaket er når du ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon.

Godt å vite!

Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Ved klage til Pasientskadenemnda, dekkes som hovedregel ikke dine utgifter til advokat. Dersom Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine nødvendige utgifter til advokat.

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

Dersom din eller husstandens samlede inntekt er under et visst nivå, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag.

Sitat Karin

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Jeg fikk hjelp av Natalie Naini til å få en erstatning fra Norsk Personskade erstatning. Jeg er veldig fornøyd å tilfreds med den håndteringen som Natalie Naini har gjort.

Dette har vært en lang å kompleks sak. Men jeg syntes den har blitt håndtert på en meget profesjonell måte. Vi fikk også en liten erstatning fra et forsikrings selskap, så jeg er meget god fornøyd. Mange takk for god hjelp.

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater