Kan du ha krav på pasientskadeerstatning selv om det ikke er gjort noen feil?

I noen tilfeller blir resultatet etter en behandling noe helt annet enn det man forventet. Dette kan skje selv om det ikke foreligger svikt ved behandlingen. Kan man da likevel ha krav på pasientskadeerstatning? Svaret er ja. Men kun i sjeldne tilfeller.


I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over når du kan ha krav på pasientskadeerstatning i tilfeller der det ikke foreligger svikt ved behandlingen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/06/2021

Hva er lovens utgangspunkt?

Som hovedregel har du kun krav på pasientskadeerstatning dersom det er skjedd en svikt under behandlingen, og denne svikten har medført en skade.

Det finnes imidlertid noen unntak der du kan ha krav på pasientskadeerstatning selv om du ikke kan påvise feil ved behandlingen. Dette gjelder for det første når skaden skyldes teknisk svikt ved et apparat, ved smitte eller infeksjon eller ved skade som følge av vaksine.

Den viktigste unntaksregelen er likevel tilfeller der du har krav på erstatning fordi resultatet etter behandlingen er langt dårligere enn det man kunne forvente.

Disse momentene avgjør om du har krav på erstatning:

 • Hvor stor skade har du fått?
 • Hvor ofte inntrer slike skader? (jo sjeldnere en skade inntrer dess større er sjansen for rett til erstatning)
 • Hvor alvorlig var sykdommen/skaden som du opprinnelig ble behandlet for?

Ut fra disse hovedmomentene er det avgjørende spørsmålet:

Er det et klart misforhold mellom skaden/sykdommen du ble behandlet for og skaden du ble påført i forbindelse med behandlingen?

 • Dersom svaret er ja, vil du ofte ha krav på erstatning

NB!
Skaden du krever erstatning for må være forårsaket av behandlingen, altså krav til årsakssammenheng.

Hva ligger i kravet til stor skade?

Dette spørsmålet kan man ikke gi et klart svar på.

Det er normalt å ta utgangspunkt i hvor stor medisinsk invaliditetsgrad skaden er fastsatt til. I de fleste sakene der erstatning har vært aktuelt som følge av stor skade, har den medisinske invaliditetsgraden vært fastsatt til 30 % og høyere.

Det finnes likevel noen eksempler på saker med rett til erstatning der den medisinske invaliditetsgraden har vært lavere enn 30 %, men dette har kun forekommet svært sjeldent.

Det kan også ha en viss betydning om skaden har medført tap av evne til å arbeide. Her spiller også alderen din en viss rolle. Dersom du i utgangspunktet hadde mange år igjen i arbeidslivet, men har blitt helt eller delvis ufør som følge av skaden, vil det bidra til at lovens vilkår om stor skade kan være oppfylt. Men, skaden må fremdeles i tillegg ha medført betydelig medisinsk invaliditetsgrad.

Hva ligger i kravet til sjelden skade?

Heller ikke her kan vi gi deg et klart og enkelt svar.

Ved de fleste skadetilfeller kan man på bakgrunn av statistikk anslå hvor ofte slike skader oppstår. Ved en del type behandlinger er risikoen for å bli påført skade relativt høy. Dersom du er klar over denne risikoen og likevel ønsker behandling, da vil du normalt ikke ha krav på erstatning selv om du blir påført en stor skade.

Ut fra praksis i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Pasientskadenemnda og domstolen bør skadetilfellet normalt ha en hyppighet på mindre enn 1 % før man anser skadefølgen som sjelden.

Hvilken betydning har grunnlidelsen?

Dersom du i utgangspunktet lider av en alvorlig sykdom/skade vil du normalt ikke ha krav på erstatning selv om behandlingen påfører deg en større skade (forutsatt at det ikke foreligger svikt ved behandlingen). Dersom du for eksempel lider av kreft og kreftbehandlingen gir deg en stor skade, vil det ikke være tilstrekkelig misforhold mellom grunnlidelsen (her: kreft) og den nye skaden til at du vil ha krav på erstatning. Dette skyldes at kreftsykdommen i seg selv er en alvorlig og ofte potensielt dødelig sykdom.

Som utgangspunkt vil det derfor være størst mulighet til å nå frem med et erstatningskrav dersom din grunnlidelse ikke er så alvorlig at behandling/operasjon er absolutt nødvendig. Hvis du i et slikt tilfelle blir påført en stor og sjelden skaden, vil det ofte være et misforhold mellom grunnlidelse og påført skade som kan gi deg rett på erstatning.

Eksempler på saker med rett på erstatning?

Her en noen eksempler der det er tilkjent erstatning ved stor og sjelden skade:

 • Pasienten fikk en skade på akillessenen i forbindelse med ballspill. Han ble operert og gipset. Da gipsen ble fjernet klaget pasienten over vedvarende smerter. Han mente smertene skyldtes at gipsen hadde vært for trang. Det ble etter hvert stilt diagnosen CRPS 1. NPE og Pasientskadenemnda mente at skaden på akillessenen og ikke behandlingen var årsaken til hans CRPS. Han fikk derfor ikke medhold i sitt krav på erstatning. Det var først i lagmannsretten at det ble lagt til grunn at CRPS var forårsaket av behandlingen (trang gips). Behandlingsskadens (CRPS) størrelse sto i misforhold med grunnskaden (akillesseneskade), og mannen hadde derfor rett på erstatning selv om det ikke var skjedd noe behandlingsfeil.
 • En kvinne ble operert med fjerning av galleblæren etter at det var påvist gallesten. Kort tid etter operasjonen tok kvinnen kontakt med sykehuset grunnet smerter i magen og plager med løs avføring. Mageplagene vedvarte og kvinnen fikk kroniske diareplager. Lagmannsretten la til grunn at diareplagene skyldtes galleblæreoperasjonen og at disse plagene sto i misforhold til grunnskaden (gallesten). Hun hadde derfor krav på erstatning selv om det ikke hadde skjedd noe feil ved operasjonen.

Hvordan beregnes erstatningen?

Dersom du har fått medhold i krav på erstatning som følge av stor og sjelden skade, har du rett til å få erstattet hele ditt økonomiske tap som følge av skaden.

Erstatningen størrelse vil variere fra sak til sak. Bakgrunnen for at du har krav på erstatning etter unntaksregelen, er jo nettopp fordi du har fått en stor skade. Som regel vil en stor fysisk/psykisk skade også innebære et betydelig økonomisk tap. Men det er ingen automatikk i dette, slik at det økonomiske tapet må vurderes konkret fra sak til sak.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (positivt ansvarsvedtak) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom utfallet blir et positivt ansvarsvedtak, begynner NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse. Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen.

Bør du bruke advokat?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av din sak. Det kan være detaljer som avgjør om du får rett til erstatning eller ikke.

Du kan melde saken selv til NPE. I så fall er du selv ansvarlig for å følge opp hele prosessen i NPE på egen hånd. Dersom du bruker advokat vil du få bistand både til å melde saken og til å kommentere det innklagede behandlingsstedets uttalelser samt de sakkyndiges uttalelser.

Vår erfaring er at det kan ha avgjørende betydning for sakens utfall at du har advokat helt fra erstatningskravet fremmes for NPE.

Får du dekket utgifter til advokat?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at behandlingen gir rett til erstatning. Unntaket er når du ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon.

Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Ved klage til Pasientskadenemnda, dekkes som hovedregel ikke dine utgifter til advokat. Dersom Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine nødvendige utgifter til advokat.

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

Dersom din eller husstandens samlede inntekt er under et visst nivå, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Håvard B

Hva er din situasjon?

Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Etter selv å ha oppnådd aksept hos NPE om at det i min sak var grunnlag for pasientskadeerstatning, mottok jeg omsider et forslag til erstatning som var basert på helt feil grunnlag.

Erstatningsforslaget fra NPE var et svært beskjedent beløp til dekning av påløpte utgifter til egenandeler, medisiner etc. Uttalelser fra legespesialister oppnevnt av NPE var delvis feiltolket og inneholdt også motstridende uttalelser.

Jeg rettet en henvendelse til Codexadvokatene på deres nettsider og fikk umiddelbart respons i form av en hyggelig telefonsamtale fra senioradvokat Ingrid Moe Børseth som tok saken umiddelbart. Hun gikk straks gjennom saksdokumentene og innhentet oppdaterte dokumenter for å underbygge ett krav. Hun kontaktet så NPE der hun kommenterte NPEs tilbud som hun mente var svært feilaktig. Etter hennes kommentarer tok NPE umiddelbart kontakt med Børseth og beklaget det opprinnelige forslaget. NPE kom deretter med et langt høyere tilbud.

Børseth mente imidlertid fortsatt at jeg ikke hadde mottatt korrekt erstatning og sendte nye kommentarer til NPE. Etter dette høynet NPE erstatningen igjen i sitt endelige vedtak. For å gjøre historien kort, endte erstatningsutmålingen i at jeg både fikk utbetalt menerstatning i henhold til Børseths anførsler, og ytterligere erstatning for allerede påførte og fremtidige kostnader samt redusert hjemmearbeidsevne.

Erstatningen ble utbetalt innen en uke. Tiden fra min søknad om erstatning til aksept for påført pasientskade tok omkring to og et halvt år. Ingrid Moe Børseth brukte knappe tre uker på å rydde opp i dette. Bedre hjelp og støtte kunne jeg aldri fått. Hennes kompetanse som advokat innen erstatningssaker og raske saksgang, har vært uvurderlig og jeg gir henne og Codex uten betenkeligheter mine beste anbefalinger."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater