Trygdeadvokat

Design uten navn 2022 01 07 T113326 460

En trygdeadvokat er en advokat som arbeider med trygdesaker. Trygdesaker har ofte svært stor betydning for den det gjelder, da tvisten ofte står om langvarige og omfattende ytelser.


Trygderett er et spesialfelt innen erstatingsretten, og trygdeadvokater må ha grundig kunnskap om de aktuelle lover, forarbeider, rundskriv og rettspraksis.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/01/2022

Kort om NAV

NAV er en offentlig etat som adminstrerer de fleste ytelsene som er hjemlet i folketrygdloven. Noen av de vanligste ytelsene man kan få fra NAV er sykepenger, arbeidsavklaringspenger, alderspensjon og uføretrygd. I tillegg har NAV andre tileggsordninger som eksempelvis dagpenger, grunnstønad og hjelpestønad.

Dersom du blir syk eller skadet vil du som hovedregel ha krav på ytelser fra NAV, men å få disse ytelsene kan noen ganger være krevende. I tillegg til å følge regler etter blant annet folketrygdloven, barneloven og yrkesskadeloven opererer NAV med forarbeider og egne rundskriv. Dette gjør at det ofte er krevende å sette seg inn i trygderett, noe som kan få søknadsprosesser til å fremstå som overveldende og forvirrende.

Saksgangen i trygdesaker

Dersom du får et vedtak fra NAV som du ikke er enig i, kan du klage på vedtaket. I første omgang er det NAV-kontoret ditt som behandler klagen. Dersom de ikke finner grunn til å omgjøre sitt vedtak blir klagen din videresendt og behandlet på nytt av NAV klageinstans. Får du ikke medhold i klageinstansen har du mulighet til å anke vedtaket inn for Trygderetten. Etter Trygderetten er lagmannsretten neste instans.

Saksgangen i NAV varierer noe etter hvilken sak du klager på, men de aller fleste saker følger saksgangen som beskrevet ovenfor.

Fri rettshjelp

De aller fleste har ikke behov for advokathjelp i søknadsfasen i trygderettssaker. Behovet for juridisk bistand melder seg ofte først når man har fått et avslag eller et vedtak man ikke er enig. Som hovedregel må du som klient selv dekke utgifter til juridisk bistand i trygderettssaker. Likevel finnes det ordninger som kan gjøre at du får dine juridiske utgifter dekket.

Dersom du oppfyller vilkårene for behovsprøvd fri rettshjelp kan du motta advokathjelp hvor kostnadene blir dekket av det offentlige. Inntektsgrensen for behovsprøvd fri rettshjelp er per dags dato kr. 320 000,- i skattbar brutto årsinntekt for enslige og kr 490 000,- i samlet brutto årsinntekt for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er på kr. 100.000,- i begge tilfeller.

Fri rettshjelp ytes som enten fritt rettsråd eller som fri sakførsel. Utenfor rettergang, altså utenfor domstolene og visse forvaltningsorgan, kan man få fritt rettsråd. I saker som går for domstolene og visse forvaltningsorganer kan man få fri sakførsel.

Personer i husstand med brutto årlig inntekt kr. 100 000,- eller mer, må betale en egenandel når bistanden overstiger 2 timer. Egenandelen ved fritt rettsråd er kr. 1 121,-. Ved fri sakførsel er egenandelen 25 % av sakskostnadene, oppad begrenset til kr. 8 968,-.

Dersom du har en årlig inntekt på under kr. 100.000,- er fri rettshjelp helt kostnadsfritt.

Advokatutgifter

Dersom du ikke oppfyller kravene til fri rettshjelp er det mulig at du kan få noe av utgiftene dekket gjennom en rettshjelpsforsikring. De fleste har en rettshjelpsforsikring innbakt i sin innboforsikring. Reglene for egenandeler varierer fra forsikring til forsikring.

Et av vilkårene for både dekning under fri rettshjelp og under rettshjelpsforsikringer er at det må ha oppstår en tvist. Man har med andre ord ikke rett på disse dekningene med mindre det dreier seg om en klage eller en anke.

Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp eller blir dekket under en rettshjelpsforsikring må du dekke sakskostnader ved en klage selv. Får du medhold i klagen har du rett til å få dekket vesentlige utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, deriblant utgifter til advokat.

Kontakt en trygdeadvokat

Codex Advokat Oslo har lang erfaring med trygderettssaker og kan bistå i alle faser i en sak. Vi tar saker for klienter over hele landet og kan tilby tjenester skreddersydd for ditt behov. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Finn

"Flott arbeid fra advokatens side. Absolutt takknemlig og ønsker dem alle lykke til.
Hyggelig og imøtekommende advokat med navn Natalie Naini anbefales på det sterkeste. Bra jobbet"

- - Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.
Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater