Foreldelse ved yrkesskade

Design uten navn 63

I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringer gir rett til erstatning ved skader som oppstår ved en arbeidsulykke og for yrkessykdommer.


Et erstatningskrav består ikke i all evighet og kan dermed bli foreldet. Foreldelse av et krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven er regulert i yrkesskadeforsikringsloven § 15.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/01/2022

Hva betyr det at et krav er foreldet?

Dersom foreldelse ved yrkesskade inntrer betyr det at skadelidte mister retten til å få erstatning fra yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver.

Regelen om foreldelse ved yrkesskade er begrunnet med hensynet til å sikre avvikling av fordringer innenfor en fornuftig tidsramme, hensynet til at fordringshaveren skal ha en oppfordring til å kreve oppfyllelse innen rimelig tid, hensynet til at bevisene svekkes etter hvert som tiden går, og hensynet til at det etter lang tid fremstår som lite sannsynlig for skyldneren at han er forpliktet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til foreldelse og yrkesskader.

Når inntrer foreldelse?

Hovedregelen er at et erstatningskrav ved yrkesskade foreldes tre år etter utløpet av det kalenderåret arbeidstakeren fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.

For erstatningskrav som er meldt til forsikringsselskapet før kravet er foreldet kom det en lovendring i 1998 som pålegger forsikringsselskapet en plikt om å sende særskilt varsel til skadelidte om at forsikringsselskapet vil påberope seg foreldelse, og med en frist på minst 6 måneder. Det er krav om hvordan meldingen skal gis og innholdet i meldingen.

Kravet om særskilt melding gjelder imidlertid ikke dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til forsikringsselskapet.

Når begynner foreldelsesfristen å løpe?

Fristen for foreldelse ved yrkesskade starter å løpe ved utløpet av det kalenderåret skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunnet kravet.

Det fremkommer av praksis fra Høyesterett at ved foreldelse ved yrkesskade så er kunnskapskravet ikke oppfylt før skadelidte har oppfordring til å reise søksmål med utsikt til positivt resultat. En mulighet for positivt resultat er ikke tilstrekkelig. På den annen side kreves det heller ikke at skadelidte har full sikkerhet for at kravet vil føre frem.

Kunnskap om skaden

For at foreldelse ved yrkesskade skal starte og løpe må skadelidt ha tilstrekkelig kunnskap om skaden.

Skaden må ha manifestert seg på en slik måte at det kan konstateres grunnlag for å reise sak om erstatning.

Vanligvis så er det avgjørende når skadelidte har innhentet eller burde ha innhentet spesialisterklæring, som sannsynliggjør at man ble påført en skade ved arbeidsulykken.

For krav om erstatning for økonomisk tap begynner ikke fristen for foreldelse ved yrkesskade å løpe før det foreligger kunnskap om at skaden vil medføre et økonomisk tap for skadelidte.

Tapet må ha vist seg på en slik måte at det er praktisk mulig å formulere et omtrentlig økonomisk krav.

Fristen for foreldelse ved yrkesskade begynner imidlertid å løpe seg om tapet ikke lar seg beregne eksakt, som for eksempel dersom man venter på et vedtak om uføretrygd for å kunne beregne skadelidtes fremtidige inntektstap eksakt.

Kunnskap om den ansvarlige

Fristen for foreldelse ved yrkesskade begynner heller ikke til å løpe før skadelidte har tilstrekkelig kunnskap om den ansvarlige. I en yrkesskadesak så betyr det i praksis at skadelidte må ha kunnskap om hvilket forsikringsselskap kravet skal rettes mot.

Skadelidte har noe, men normalt ikke særlig lang tid på seg til å finne ut av hvilket forsikringsselskap som er det ansvarlige.

Beregning av fristen

Ved foreldelse ved yrkesskade så starter fristen å løpe ved utløpet av kalenderåret da kunnskapskravet anses oppfylt. Utløpet av kalenderåret betyr 31. desember, slik at foreldelse etter yrkesskadeforsikringsloven § 15 inntrer 1. januar tre år etter.

Hva kan man har rett på i erstatning ved yrkesskade?

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen kan gi rett på menerstatning, lidt og fremtidig inntektstap, lidt og påførte merutgifter og tapt hjemmearbeidsevne, dersom erstatningskravet mot arbeidsgiver yrkesskadeforsikring ikke er foreldet.

Ménerstatning

Ved yrkesskade kan skadelidte ha rett på menerstatning både fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og NAV. For å ha rett på menerstatning fra NAV og yrkesskadeforsikringen må skadelidte ha en medisinsk invaliditet på 15% eller mer.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å vurdere om din skade oppfyller kriteriene og gir deg rett på menerstatning.

Påført inntektstap

Dersom skadelidte får inntektstap fra arbeidsulykken skjedde og frem til oppgjør av erstatningssaken så har skadelidte rett på erstatning for påført inntektstap. Ved beregningen av påført inntektstap gjøres det en sammenligning mellom skadelidtes inntekt med og uten skaden. Forskjellen er det erstatningsmessige.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å legge frem bevis for økonomisk tap, samt beregner dine erstatningskrav slik at du oppnår mest mulig erstatning.

Fremtidig inntektstap (grunnerstatning)

Har skadelidte som følge av yrkesskaden også et inntektstap i fremtiden har skadelidte rett på erstatning for fremtidig inntektstap. Erstatning for fremtidig inntektstap er ved yrkesskader standardisert og kalles ”grunnerstatning”. Ved beregning av grunnerstatningen tas det utgangspunkt i inntekten på skadetidspunktet, ervervsmessig uføregrad og alder.

Påførte og fremtidige merutgifter

Etter en yrkesskade erstatter yrkesskadeforsikringen rimelig og nødvendige, påførte og fremtidige, merutgifter skadelidte har som følge av yrkesskaden, og som skadelidte ikke får dekket av det offentlige.

Påført tapt hjemmearbeidsevne

Erstatning for tapt hjemmearbeidsevne er erstatning for arbeid i hjemmet skadelidte gjorde før yrkesskaden, men som skadelidte som følge av yrkesskaden ikke lenger kan utføre.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Håvard B

"Flott arbeid fra advokatens side. Absolutt takknemlig og ønsker dem alle lykke til. Hyggelig og imøtekommende advokat med navn Natalie Naini anbefales på det sterkeste. Bra jobbet"

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater